:: ฐานข้อมูลวัดในจังหวัดอุบลราชธานี ::
เมืองอุบลราชธานี
กุดข้าวปุ้น
เขมราฐ
เขื่องใน
โขงเจียม
ดอนมดแดง
เดชอุดม
ตระการพืชผล
ตาลสุม
ทุ่งศรีอุดม
นาจะหลวย
น้ำยืน
บุณฑริก
พิบูลมังสาหาร
โพธิ์ไทร
ม่วงสามสิบ
วารินชำราบ
ศรีเมืองใหม่
สำโรง
สิรินธร
นาตาล
นาเยีย
น้ำขุ่น
สว่างวีระวงศ์
เหล่าเสือโก้ก
กิตติกรรมประกาศ
บรรณานุกรม
คณะทำงาน
ข้อมูลท้องถิ่น
สำนักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
 
:: ฐานข้อมูลวัดในจังหวัดอุบลราชธานี ::
ค้นหา ข้อมูลวัด ข้อมูลใบลาน
ฐานข้อมูลวัดในจังหวัดอุบลราชธานี : ตระการพืชผล

มีจํานวนทั้งหมด 133 วัด
ที่
ชื่อวัด
เจ้าอาวาส
หมู่บ้าน
หมู่
ตำบล
นิกาย
ประเภทวัด
เพิ่มเติม
41วัดบ้านพัฒนา-พัฒนาม.8โนนกุงมหานิกายวัดราษฎร์     
42วัดบ้านสมบูรณ์ พระครูจิรวีรญาณ สมบูรณ์ม.8นาสะไมมหานิกายวัดราษฎร์     
43วัดบุรีรัฐ พระครูสถิตพิริยคุณ -ม.6กุศกรมหานิกายวัดราษฎร์     
44วัดบูรพา--ม.6สะพือมหานิกายวัดราษฎร์     
45วัดบูรพา พระครูสถิตบูรพาภิวัฒน์ -ม.7กุศกรมหานิกายวัดราษฎร์     
46วัดปติฏฐาราม พระอธิการคำปุ่น สุธีโร -ม.7โคกจานมหานิกายวัดราษฎร์     
47วัดปัจฉิมมณีวัน พระครูภัทรชัยคุณ -ม.2นาสะไมมหานิกายวัดราษฎร์     
48วัดป่าเขืองน้อย-เขืองน้อยม.4หนองเต่ามหานิกายวัดราษฎร์     
49วัดป่าเชือกธรรม พระอธิการเก่ง ปคุโณ ดอนตะมุนม.9ขามเปี้ยมหานิกายวัดราษฎร์     
50วัดป่าดอนบาก-บ่อดูนม.7เซเป็ดมหานิกายวัดราษฎร์     
51วัดป่าดอนบาก พระครูบุญญาภิมณฑ์ เป้าม.3เป้ามหานิกายวัดราษฎร์     
52วัดป่าศรีทองวนาราม-สมสะอาดม.4คำเจริญมหานิกายวัดราษฎร์  
53วัดป่าหนองบัว พระอธิการเสรี สุธมฺโม คอนสายม.5คอนสายมหานิกายวัดราษฎร์     
54วัดปุญญานิวาส พระอธิการสมเพียร เขมฺจิตฺโต -ม.1เป้ามหานิกายวัดราษฎร์     
55วัดโป่งน้อย พระอธิการหล่อง กตปุญฺโญ โป่งน้อยม.4คอนสายมหานิกายวัดราษฎร์     
56วัดไผ่ล้อม พระอธิการสุพรรณ จนฺทาโภ ไผ่ล้อมม.5ตากแดดมหานิกายวัดราษฎร์     
57วัดพนานิวาส พระอธิการวีระชัย ธีรธมฺโม -ม.13เกษมมหานิกายวัดราษฎร์     
58วัดพระบรมธาตุ พระอธิการนิคม ฐานวโร คำนามูลม.8ขุหลุมหานิกายวัดราษฎร์     
59วัดพาราณสี พระครูวรกิจจาภิวัฒน์ -ม.2นาพินมหานิกายวัดราษฎร์     
60วัดโพธาราม พระอธิการเพิ่ม อภินนฺโท -ม.6นาพินมหานิกายวัดราษฎร์     

<< BACK [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]    NEXT >>
 
= ข้อมูลใบลาน   = ประวัติวัด   = ภาพประกอบ   = วิดีทัศน์