ป ร ะ วั ติ ผู้ เ ขี ย น
          

นางอรทัย เลียงจินดาถาวร เกิดวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2509 บรรณารักษ์ระดับ 6 งานข้อมูลท้องถิ่น ฝ่ายหอสมุด สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศิลปศาสตร์บัณฑิต ( บรรณารักษ์ศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผ ล ง า น

2539 : รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาความสนใจในการอ่านและการใช้ห้องสมุดของนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2540 : รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้ห้องสมุดกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ชั้นปีที่ 3
2543 : รายงานผลการดำเนินโครงการ โครงการจัดสร้างฐานข้อมูลสารสนเทศวัฒนธรรมท้องถิ่น
          : รายงานผลการดำเนินโครงการ โครงการจัดสร้างฐานข้อมูลและเผยแพร่ประเพณีการดำรง ชีวิตของชาวไทยอีสานบน Web Site
          : รายงานผลการดำเนินงาน โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม CDS\ISIS สำหรับห้องสมุดโรงเรียน