ระบบสำนักงานอัตโนมัติ (e-office)

ผู้บริหาร | โครงสร้างสำนัก | บุคลากร

หน้าหลักระบบสำนักงานอัตโนมัติ

สำนักวิทยบริการ
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ก่อตั้งขึ้นพร้อมกับการก่อตั้งวิทยาลัยอุบลราชธานี ในสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยแรกเริ่ม งานห้องสมุดฝากหนังสือให้ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้ดำเนินการเนื่องจากไม่มีสถานที่สำหรับจัดเป็นห้องสมุดให้บริการ เดือนสิงหาคม 2531จึงสามารถเปิดให้บริการ ณ สำนักงานวิทยาลัยอุบลราชธานีคณะวิทยาศาสตร์อาคาร 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จนกระทั่งมีพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2533 ให้จัดตั้งวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี(ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษเล่ม 109 ตอนที่ 131 หน้า 60-88) ห้องสมุดจึงได้ย้ายมาเปิดให้บริการ ณ พื้นที่จัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต่อมาปี 2534 จึงย้ายมาเปิดให้บริการ ณ พื้นที่ปัจจุบัน ต่อมาปี 2534 จึงย้ายมาเปิดทำการ ที่อาคารเอนกประสงค์ชั้น 2 และชั้น 4 และในปีเดียวกัน ได้มีประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2534 เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย (ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่ 108 ตอนที่ 193) งานห้องสมุดจึงได้ยกฐานะพัฒนามาเป็นสำนักวิทยาบริการ เนื่องจาก จำนวนนักศึกษาเพิ่มมากขึ้นทุกปี ประกอบกับอาคารคับแคบ มหาวิทยาลัยจึงได้อนุมัติ ให้สร้างอาคารสำนักวิทยบริการ ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2536 สำนักวิทยาบริการซึ่งประกอบไปด้วยฝ่ายต่าง ๆ ได้แก่ สำนักงานเลขานุการ ฝ่ายหอสมุด ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา
ปรัชญา
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตทางปัญญา ของชุมชนและประชาคม
ปณิธาน
เป็นแหล่งบริการสารสนเทศเพื่อสนับสนุน การเรียน/การสอน การวิจัย บริการชุมชนที่ครบถ้วน
วิสัยทัศน์
สำนักวิทยบริการเป็นแหล่งให้บริการด้านสารสนเทศ สื่อการเรียน การสอน และเทคโนโยลีที่ทันสมัย
เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถนำข้อมูลและสื่อต่าง ๆ ประกอบการเรียนการสอน และประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและสังคม
พันธกิจ
พัฒนาสำนักวิทยบริการให้เป็นศูนย์บริการวิชาการ และเป็นเครือข่ายทางการศึกษาวิจัยและบริการ ทั้งในระดับท้องถิ่น และสากล
Copyright? 2006 Instructional Resources Center,UBU. All rights reserved.
Designed and Developed by Thanaporn Phomphui .