โครงสร้างการบริหารงาน ฝ่ายและบริการเอกสาร
 
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
เป็นหน่วยงานที่ให้บริการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อประกอบการเรียนการสอน การฝึกอบรมสัมมนารวมทั้งเอกสารงานวิจัยและยังเป็นศูนย์ผลิตเฉพาะกิจเช่นการจัดทำข้อสอบในวาระ ต่างๆของมหาวิทยาลัย แบ่งการดำเนินงานออกเป็นหน่วยต่างๆ ดังนี้ งานวางแผนและพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ งานจัดทำต้นฉบับ งานอัดสำเนาและงานพิมพ์ระบบออฟเซท งานเรียง-เข้าเล่ม
 
งานวางแผนและพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ ปฏิบัติงานด้าน
จัดทำแผนงานการผลิต โครงการ งบประมาณประจำปี พัฒนาความรู้ด้านเทคนิควิธีการ การพัฒนาบุคลากรการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงคุณภาพการผลิตและบริการ
 
งานจัดทำต้นฉบับ ปฏิบัติงานด้าน
จัดทำต้นฉบับเพื่อการสำเนา ทั้งในระบบดิจิตอลและออฟเซทออกแบบกราฟิก อาร์ตเวอร์ค การทำแบบพิมพ์
 
งานอัดสำเนาและงานพิมพ์ระบบออฟเซท ปฏิบัติงานด้าน
สำเนาต้นฉบับด้วยเครื่องระบบดิจิตอล สำเนาต้นฉบับด้วยเครื่องระบบออฟเซท
 
งานเรียง-เข้าเล่ม ปฏิบัติงานด้าน
จัดเรียงงานสำเนาเป็นรูปเล่ม เข้าเล่ม เย็บเล่ม ทั้งชนิดด้วยลวดและใส่สันกาวบรรจุหีบห่อให้เรียบร้อยก่อนส่งให้ผู้ใช้บริการ
 
 

หน้าหลัก สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หน้าหลัก
เลขที่ 85 ถนนสถลมาร์ค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ 045-353137 หรือ 045-353149 โทรภายใน 3137, 3149 หรือ 1820

Started on 10/02/2009 :: Contact us @admin@

ออกแบบสำหรับ 1,024*768 Resolution และ IE5 ขึ้นไป