โครงสร้างการบริหารงาน สำนักงานผู้อำนวยการ
 
 
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
งานบริหารทั่วไป
งานธุรการ  
1. รับ - ส่ง ลงทะเบียน
2. ร่าง - พิมพ์โต้ตอบ
3. จัดแฟ้มเสนอ
4. คัดแยก จัดเก็บ ค้นหา
5. แจ้งเวียนประสานการติดตามเรื่อง
6. จัดประชุมสัมมนา
7. งานยานพาหนะ
8. งานสวนและสิ่งแวดล้อม
9. ควบคุม ดูแลรักษาความปลอดภัย/ความสะอาดอาคาร
ผู้รับผิดชอบ
นางสาวอุษา ผูกพันธ์
นางสาวพิมใจ คำฝอย
นางขนิษฐา อินถา

ผู้รับผิดชอบงานยานพาหนะ
นายศักดิ์ชัย รัศมี

ผู้รับผิดชอบงานสวน
นายบัวพันธ์ ขันทอง
นายณรงชัย สิริวรรณ

ผู้รับผิดชอบความปลอดภัย
นางสาวอุษา ผูกพัน
   
งานบุคลากร  
1. ลงทะเบียนประวัติ
2. ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก-แข่งขันเข้ารับราชการ
3. ดำเนินการจัดทำเอกสารประเมินผลทดลองปฏิบัติราชการ เลื่อนระดับ
ประสบการณ์ ชำนาญการ
4. เตรียมข้อมูล จัดทำเอกสารประกอบการพิจารณาความดีความชอบ
5. ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี
6. ใบรับรองสวัสดิการ
7. ตรวจสอบข้อมูลด้านบุคลากร
ผู้รับผิดชอบ
นางสุภาพร ธีระพงษ์สวัสดิ์
   
งานพัฒนาบุคลากรและการประกันคุณภาพ  

1. เป็นหน่วยสนับสนุนเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการทำงานร่วมกัน ระหว่างทุกฝ่าย
2. การรวบรวมข้อมูล และจัดทำโครงการ อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
3. การประสานติดตามความคืบหน้า รายงานและสรุปผลการดำเนินงาน ของการประกันคุณภาพการให้บริการ
4. นัดหมายประชุมคณะกรรมการ

ผู้รับผิดชอบ
นางสาอุษา ผูกพัน
   
งานประชุม  

1. ประสานจัดประชุมของสำนักวิทยบริการ
2. นัดหมายจัดเตรียมระเบียบวาระเอกสารข้อมูลประกอบ
3. การสรุปรายงานพร้อมแจ้งเวียนมติคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการ ประชุมผู้บริหาร ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ

ผู้รับผิดชอบ
นางขนิษฐา อินถา
   
   
งานการเงินและพัสดุ
งานการเงิน  
1. ตรวจสอบเอกสารการขออนุมัติหลักการขออนุมัติเบิกจ่าย
2. รายงานสถานะทางการเงิน
3. จัดทำเอกสารในหมวดค่าตอบแทนใช้สอยของผู้บริหารและสำนักงานเลขา
นุการ ทั้งเงิน งบประมาณและเงินรายได้
4. ควบคุมการใช้เงินงบประมาณและเงินรายได้
5. จัดทำบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้อง
6. ประสานติดตามผลการใช้จ่าย
ผู้รับผิดชอบ
นางจุรีวรรณ สายสมาน
นางสาวจีรภา แดงทน
   
งานพัสดุ  
1. ซื้อจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์
2. วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ
3. การจ้างเหมา/ซ่อมแซม
4. เบิก-จ่ายพัสดุ
5. จัดทำทะเบียนครุภัณฑ์
6. รายงานผลการตรวจสอบประจำปี
ผู้รับผิดชอบ
นางวิยะดา ธนสรรวนิช
นางสาวมณีวรรณ สาระไทย
   
   
งานนโยบายและแผนงาน
งานนโยบายและแผนงาน  

1. งบประมาณแผ่นดิน
2. งบประมาณเงินรายได้
3. อัตรากำลัง
4. งานโครงการ และงานวิจัย
5. ข้อมูล สถิติ สำนักวิทยบริการ
6. แผนการบริการงบประมาณ
7. ติดตาม รายงาน การบริหารงบประมาณ
8. รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์
9. รายงานประจำปี

ผู้รับผิดชอบ
นางขนิษฐา อินถา
   
   
งานประชาสัมพันธ์
งานประชาสัมพันธ์  
1. เผยแพร่ภาระกิจหลักของสำนักวิทยฯ
2. ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
3. ประสานการต้อนรับ
4. จัดทำแผนประชาสัมพันธ์
ผู้รับผิดชอบ
นายเพลิน วิชัยวงศ์
   
   
งานบริการห้องประชุม
งานบริการห้องประชุม  
1. ประสาน/บริการห้องประชุมให้กับหน่วยงานภายนอก
2. จัดทำแผนการใช้ห้องประชุม
3. ประเมินและรายงานผลในภาพรวม
ผู้รับผิดชอบ
นายวรพจน์ นวลสกุล
   
   
กลุ่มงานคอมพิวเตอร์
งานคอมพิวเตอร์  
1. ดูแลรักษาระบบ ซ่อมบำรุงระบบอัตโนมัติ
2. วางแผนระบบเครือข่าย
3. จัดทำ Home Page
4. ให้การอบรม เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ในการใช้งาน
ผู้รับผิดชอบ
นางปุชนีย์ อินทะนา
นางวริชาวรรณ คำมุลตรี
นางสาวธนพร พรหมผุย
ข้อมูล ณ วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2549
 
     

หน้าหลัก สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หน้าหลัก
เลขที่ 85 ถนนสถลมาร์ค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ 045-353137 หรือ 045-353149 โทรภายใน 3137, 3149 หรือ 1820

Started on 10/02/2009 :: Contact us @admin@

ออกแบบสำหรับ 1,024*768 Resolution และ IE5 ขึ้นไป