โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ 
ประจำปีงบประมาณ 2546

 หลักการและเหตุผล
     เนื่องจากโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ ในปี 2545 ได้ขยายโอกาสให้โรงเรียนในชุมชนท้องถิ่นทุรกันดาร ได้มีโอกาสได้รับความรู้ทางการศึกษาดังนั้นเพื่อเป็นการให้โอกาสกับโรงเรียนที่ด้อยโอกาสที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการ ได้มีโอกาสได้นำความรู้เพื่อไปประกอบอาชีพ และศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มุ่งกระจายโอกาสทางการศึกษา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพประชากรทุกหมู่เหแล่า เพื่อเสริมสร้างคุณภาพด้วยปัญญา เพื่อชี้นำทางเลือกที่ดีแก่ชุมชนและประชาคม โดยเน้นส่วนตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นเป้าหมายหลัก ตามปรัชญามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และภาระกิจหลักของมหาวิทยาลัย 4 ประการ
     1. ผลิตบัณฑิตที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ
     2. ส่งเสริม และสนับสนุนการวิจัยเพื่อแสวงหาความรู้ใหม่ และเพื่อนำไปสู่การพัฒนาวิชาชีพ และคุณภาพชีวิต ของประชากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ดีขึ้น
     3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการให้แก่ประชากรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สามารถมีรายได้เพิ่มขึ้น
     4. อนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะแถบตะวันออกของภาค
     จะเห็นได้ว่า หน้าที่หลักสำคัญอีกประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย นอกจากทำการสอนการวิจัยแล้ว ยังมีหน้าที่ให้บริการวิชาการสังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมซึ่งสำนักวิทยบริการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตระหนักถึงเยาวชนที่อยู่ในชุมชนท้องถิ่นโดยเฉพาะเด็กที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา ในยุคปัจจุบันการผลิตสื่อทางการศึกษา มีเผยแพร่ออกมาอย่างหลากหลาย หากเด็กที่มีพื้นฐานทางการศึกษาที่ดี นอกจากการเรียนรู้ การถ่ายทอด การอบรมสั่งสอนจากครอบครัวและโรงเรียนแล้วหากมีการกระตุ้นและส่งเสริมให้เด็กมีวินัยที่ดีเป็นการเตรียมความพร้อมของเด็กด้านวินัย ด้านจิตใจ ถือเป็นการปูพื้นฐานด้านวัฒนธรรมให้แก่เด็กเบื้องต้นและการศึกษาถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการพัฒนาความรู้และการเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กในชุมชน ถือเป็นการสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่นย่อมส่งผลที่ดีต่อครอบครัวและชุมชน ซึ่งเยาวชนเหล่านี้จะเป็นผู้อนุรักษ์สืบสานและส่งเสริมวัฒนธรรมประจำท้องถิ่น ซึ่งเปรียบเสมือนวัฒนธรรมประจำชาติ สื่อความรู้ต่าง ๆจึงเป็นสิ่งสำคัญในการกระตุ้น และส่งเสริมเปิดโลกความคิด และจินตนาการของเด็ก ได้อย่างกว้างไกลผสมผสานกับการอนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรมซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์และมาตรการในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในกลยุทธ์ที่ 4ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนร่วมสืบทอด ทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรมของชุมชนและท้องถิ่น ในมาตรการ : 4.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการศึกษา ค้นคว้าวิจัยและการศึกษาอบรมในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับศิลปะวัฒนธรรม ตลอดจนภูมิปัญญาของท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความตระหนักในคุณค่า และพร้อมที่จะสืบสานและสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น ให้คงอยู่ รวมทั้งให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลต่อไป

วัตถุประสงค์

     1. เสริมสร้างศักยภาพของเด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาสให้มีความรู้ ทักษะ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพในอนาคตได้
     2. รณรงค์การสร้างวินัย ให้แก่เด็กนักเรียน ในชั้นประถม ตลอดจนกระตุ้น และปลูกฝังวัฒนธรรมไทยให้แก่เยาวชนในด้านการศึกษา
     3. ขยายโอกาสให้เด็กในชนบทที่ห่างไกลจากสื่อทางด้านการศึกษา ได้มีโอกาส ได้รู้จัก ได้เห็น ได้คิด และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได
     4. ส่งเสริมเยาวชนให้รักการอ่าน กล้าคิด กล้าแสดงออก และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
     5. เพื่อกระจาย ความรู้ สื่อด้านการศึกษา ไปสู่ท้องถิ่นทุรกันดาร
     6. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของมหาวิทยาลัย

กลุ่มเป้าหมาย
   เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา ในชุมชนท้องถิ่นทุรกันดารในเขตจังหวัดอุบลราชธานี
ระยะเวลาดำเนินการ   ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2545 - เดือนกันยายน 2546
วิธีดำเนินการ
  
  1.
จัดซื้อวัสดุตำรา และสื่อต่าง ๆ ที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่
      2.  จัดรวบรวมวัสดุและสื่อต่าง ๆ เช่น หนังสือ วิดีโอเทป สมุดภาพ ม้วนเทป CD-ROMฯลฯ ที่มีอยู่ในห้องสมุด คัดเลือกที่เหมาะสมเพื่อบริการให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนในชุมชนท้องถิ่นทุรกันดาร
      3. จัดเตรียมอุปกรณ์การนำเสนอ เช่น โทรทัศน์ และวิดีโอเทป การแสดงหุ่น และวัสดุทางการศึกษาต่าง ๆ ที่สามารถผลิตขึ้นเองได้
      4. จัดซื้อหนังสือ และขอบริจาคเพื่อจัดตั้งห้องสมุดโรงเรียนหลังจากเสร็จโครงการ
      5. จัดคณะทำงาน เพื่อดำเนินงานโครงการ โดยจะจัดหมุนเวียน เพื่อดูแลความเรียบร้อยของโครงการและช่วยเหลือในด้านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
      6. จัดเตรียมของรางวัล และอาหารแจกเด็กนักเรียน
    รูปแบบการนำเสนอโครงการได้แก่
  
  1. ด้านความรู้ เช่น การถนอมรักษาหนังสืออย่างง่าย ลักษณะและรูปแบบที่หลากหลายของหนังสือ ตลอดจนเนื้อหาความรู้ในหนังสือที่นำเสนอ
      2. ด้านทักษะในการประกอบอาชีพในอนาคต เช่น จัดหาสื่อ และกิจกรรมประกอบ รวมทั้งหนังสือที่มีความรู้ในการนำไปประกอบอาชีพ
      3. ให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยีเกี่ยวกับ Internet
      4. ด้านสุนทรียศาสตร์ เช่น การขับร้อง, ฟ้อนรำ, การเล่านิทาน, การเล่นเกม, การเล่นหุ่น
      5. ด้านจริยธรรม เช่น สอนการไหว้ การเคารพผู้อาวุโส ฯลฯ
      6. ด้านวัฒนธรรม เช่น นำเสนอประเพณี วัฒนธรรมต่าง ๆ เช่น แห่เทียนพรรษา บุญบั้งไฟ
      7. สงกรานต์ ฯลฯ ในรูปของสื่อเทคโนโลยี หรือจากการเล่าเรื่องจากการซักถาม
      8. ด้านศิลปกรรม เช่น การวาดภาพ การระบายสี ฯลฯ
      9. ด้านบันเทิง นำเสนอในด้านเทคโนโลยี คือ ฉายวีดิโอเทป เช่น สารคดี, การ์ตูน ฯลฯ
      วิธีปฏิบัติ

      สำรวจโรงเรียนที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ โดยทำการสำรวจโรงเรียนในชุมชนท้องถิ่นทุรกันดารในช่วงปี 2546 จะเน้นโรงเรียนในแถบ อำเภอเมือง และอำเภอวารินชำราบ ปีละ 25โรงเรียน โดยจะทำการออกให้บริการทุกโรงเรียน ทั้งหมด 25 โรงเรียน หลังจากดำเนินการให้บริการเสร็จในทุกโรงเรียนแล้วจะดำเนินการจัดตั้งห้องสมุดโรงเรียนในโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้ทุกโรงเรียน อีกทั้งดำเนินการติดตามผลของโรงเรียนที่ได้เข้าร่วมโครงการในปี 2546
ประเมินผล
ประเมินผลโครงการทุกปี จากการที่โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ออกไปให้บริการ มีการพัฒนาศักยภาพของเด็กไปมากน้อยเพียงใด เพื่อเป็นแผนในการพัฒนาเยาวชนและชุมชนต่อไปในอนาคต และนำผลสรุปจากการประเมินโครงการมาเป็นแผนในการพัฒนาโครงการในปีต่อไป
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
      
1. เด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาส มีความรู้ ทักษะ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพในอนาคตได้
         2. เด็กนักเรียนในชั้นประถม มีวินัย และได้รับการปลูกฝังวัฒนธรรมไทยในการศึกษา
         3. เด็กในชนบทที่ห่างไกล ได้รับโอกาสจากสื่อทางด้านการศึกษา ได้รู้จัก ได้เห็นได้คิด และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
         4. เยาวชนรักการอ่าน กล้าคิด กล้าแสดงออก และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
         5. ท้องถิ่นทุรกันดาร ได้ความรู้ทางด้านสื่อการศึกษาที่ทันสมัย
         6. มหาวิทยาลัยได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้เป็นที่รู้จักทั่วไป