โครงการรวบรวมฐานข้อมูลวัฒนธรรมการทอผ้าไหมจังหวัดอุบลราชธานี
                                                                                              
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี พ.ศ 2545