ลายผ้าไหมที่มีในจังหวัดอุบลราชธานี

        1. ลายกาบบัวยกดอก                       
        2. ลายโป้งเป้ง                                  
        3. ลายเชิงเทียน     
        4. ลายหมี่กระจับ                              
        5. ลายนาคน้อย(เสี่ยว)
        6. ลายหมี่ดาวล้อมเดือน       
        7. ลายหมี่ข้อในตัว  
        8. ลายหมี่เข็มขัด
        9. ลายแมงปอ     
        10. ลายหมี่ตะข้อ
        11. ลายสมอ
        12. ลายหมี่กระจับหม่อง
        13. ลายดอกผักแว่น
        14. ลายข้อกระบุง
        15. ลายหน้าต่างน้อย
        16. ลายสร้อยดอกหมาก
        17. ลายปราสาท
        18. ลายผีเสื้อ
        19. ลายกระจับ
        20. ลายน้ำไหล
        21. ลายหมากกระจับหว่าน
        22. ลายประยุกต์
        23. ลายพญานาค
        24. ลายคมห้า
        25. ลายคมเจ็ดหว่าน
        26. ลายแมงมุม
        27. ลายกาบบัว 
        28. ลายกระจับหว่าน
        29. ลายหมี่ขาเปีย
        30. ลายเมล็ดข้าวสาร
        31. ลายลวดหนาม
        32. ลายหมี่ประยุกต
        33. ลายขิด