โครงการรวบรวมฐานข้อมูลวัฒนธรรมการทอผ้าไหมของจังหวัดอุบลราชธานี   

                     
โครงการรวบรวมฐานข้อมูลวัฒนธรรมการทอผ้าไหมเป็นโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ ปี 2545 จากหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งนี้ จากหลักการและเหตุผลที่การอนุรักษ์เกี่ยวกับวัฒนธรรมการทอผ้าไหมของไทยนั้นมีควาสำคัญต่อประชาชนเป็นอย่างมาก ทั้งอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและเสริมสร้างอาชีพให้กับคนไทยเพื่อเป็นการปลูกฝังวัฒนธรรมและวิธีการที่ดำเนินการในการจัดทำผ้าไหมจึงเห็นสมควรให้มีการอนุรักษ์โดยจัดรวบรวมฐานข้อมูลเพื่อเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมอย่างหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี