ก่อนจะทอผ้าไหมมีขั้นตอนการเตรียมไหมสำหรับทอ โดยมีวิธีการดังนี้

1. หลังจากได้ไหมที่ฟอกและย้อมสีแล้วนำไหมที่ได้มากวักไหมจากกงมาใส่อัก

       
                               กำลังกวักไหมจากกงมาใส่อัก 

2. นำไหมจากอักมาใส่โบก

    
                        กำลังกวักไหมจากอักมาใส่โบก

3. นำไหมจากโบกมาใส่หลอดโดยใช้หลาเป็นเครื่องมือในการปั่นไหม

     
                            กำลังปั่นไหมจากโบกมาใส่หลอด

4.  หลังจากได้หลอดด้าย(ไหม)โดยไหมที่เข็นได้นั้นใส่หลอดให้มีขนาดพอประมาณ
      เพื่อนำมาใส่กระสวย

   
                                     หลอดด้าย(ไหม)

5.  หลังจากได้หลอดไหมแล้วหลังจากนั้นนำมาใส่กระสวย

   
                              นำไหมมาใส่ในกระสวย