บรรณานุกรม

กรมศิลปากร.กองพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ.  เมืองอุบลราชธานี.  กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์พริ้น
                  ติ้งกรุ๊ฟ, 2532.
คณะกรรมการจัดทำหนังสือวิชาการเพื่อเป็นที่ระลึกในวันประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี.
                  บัวงาม นามอุบล ยลเทียนพรรษา. อุบลฯ : ฝ่ายผลิตและบริการเอกสาร สำนักวิทยบริการ
                  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2543.
ทบวงมหาวิทยาลัย. ลวดลายบนผืนผ้าสืบสานภูมิปัญญาไทย. กรุงเทพฯ : ทบวงมหาวิทยาลัย, 2541
ทัศนีย์  บัวระภา. โครงการทำนุบำรุงศิบปวัฒนธรรม ความรู้ประกอบการบรรยายสไลด์ เรื่องลวดลายผ้าของชน
              ไท -ลาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
= The Cultureal Information on Dsigns of Cloth 
              
weareing of Thai - Lao in Isan on slide. มหาสารคาม : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 
                  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2541               
มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะมนุษยศาสตร์และวังคมศาสตร์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา.
                   ผ้าอีสาน จากมิติทางมานุษยวิทยา. ขอนแก่น : ห้องปฏิบัติการทางมานุษยวิทยาของ
                   อีสาน ภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
                   มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2532.
มหาวิทยาลัยศิลปากร.  ผ้าพื้นเมือง.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์, 2544
ศิวรรณ  ดำรงศิริ.  ศิลปบนผ้าไหมมัดหมี่.  กรุงเทพฯ : มุลนิธิช่างหัตถกรรมไทย, 2539
สุนัย  ณ อุบล และคณะ. ผ้ากับวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพัรธุ์ไท - ลาว สายเมืองอุบล = Textiles and the way of life
                   of the tai Lao Ethnic Grout of the Ubol Line. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
                   กระทรวงศึกษาธิการ, 2536