กิตติกรรมประกาศ

        โครงการรวบรวมวัฒนธรรมการทอผ้าไหม ของจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับการสนับสนุนจากเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธสี ประจำปี พ.ศ 2545 คณะผู้ทำงานขอขอบพระคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ และขอขอบพระคุณผู้บริหารสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่สนับสนุนโครงการนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี นอกจากนี้ คณะผู้ทำงานโครงการขอขอบพระคุณผู้ให้ข้อมูลดังต่อไปนี้ที่ให้ความเอื้อเฟื้อข้อมูลเป็นอย่างดียิ่ง
1. นายมีชัย   แต้สุริยา                   บ้านคำปุน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
2. นางสำราญ  เจริญท้าว               บ้านลาดสมดี ต.กุศกร อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี
3. กลุ่มสตรีทอผ้าไหม                    บ้านลาดสมดี ตำบลกุศกร อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
4. นางหนูเพ็ญ  โคตรขาว              บ้านโนนสวาง อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี
5. กลุ่มสตรีทอผ้าไหม                    บ้านโนนสวาง อำเภอกุดข้างปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี
6. นางประกอบกิจ ฝอยทอง            บ้านสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
7. กลุ่มสตรีทอผ้าไหม                    บ้านสร้างถ่อ อภเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
8. นางผา  พานเงิน                       บ้านปะอาว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
9. นางอุดม (ร้านป้าอุดม)                บ้านปะอาว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
10. กลุ่มสตรีทอผ้าไหม                   บ้านปะอาว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
11. นายบุนนาค  อัครพิพัฒน์กุล     ผู้จัดการศูนย์สินค้าเศรษฐกิจชุมชนอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
12. เจ้าหน้าที่                                ศูนย์ศิลปาชีพบ้านยางน้อย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
13. เจ้าหน้าที่                                บ้านคำปุน อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
 
        คณะผู้ทำงานโครงการขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มีส่วนให้งานโครงการนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

                                                            คณะทำงานโครงการ