บรรณานุกรม

จ.เปรียญ. ประเพณีพิธีมงคลไทยอีสาน. กรุงเทพฯ : อำนวยสาส์น, ม.ป.ป.

จอม บุญตาเพศ ป. มหาอานิสงส์ 108 กัณฑ์ (เพิ่มเติมอีก 24 กัณฑ์) . กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เลี่ยงเชียง,

            2532.

บุญเกิด  พิมพ์วรเมธากุล. ประเพณีอีสาน และเกร็ดโบราณคดีไทอีสาน. ขอนแก่น : โรงพิมพ์คลังนานา

            วิทยา, 2544.

ยุพา   กาฬเนตร, ประทับใจ  สิกขา  และประสิทธิ์   พวงบุตร. รายงานการวิจัย เรื่องประเพณีอีสานในเชิง

                อนุรักษ์ และเผยแพร่. อุบลราชธานี : สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2544