กิตติกรรมประกาศ

    โครงการรวบรวมประเพณีพื้นบ้าน ตำนานพื้นเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับการสนับสนุนจากเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ 2546 คณะผู้ทำงานขอขอบพระคุณ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเป็นอย่างสูง ไว้ ณ ที่นี้ และขอขอบพระคุณผู้บริหารสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ให้ความสนับสนุน ให้โครงการนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
    นอกจากนี้ คณะผู้ทำงานโครงการขอขอบพระคุณผู้ให้ข้อมูล ที่ให้ความเอื้อเฟื้อข้อมูล และภาพถ่ายประกอบพิธีกรรมต่างๆ เป็นอย่างดียิ่ง ซึ่งได้แก่บุคคลดังต่อไปนี้
    1. คุณพ่อบำเพ็ญ       ณ อุบล                ที่ปรึกษาโครงการ
    2. อาจารย์ทองสวน    โสดาภักดิ์            ที่ปรึกษาโครงการ
    3. อาจารย์ประยุทธ์     ชุ่มนาเสียว       
    4. คุณลักขณา            กอแก้ว                ภาพถ่ายบุญกฐิน
    5. คุณบุณพจน์           บุญไพโรจน์          ภาพถ่ายบุญข้าวสาก
    6. นางเมเลียง           ทองปลิว               ภาพถ่ายบุญข้าวประดับดิน
    7. ศูนย์กาญจภิเศษฐ จ.อุบลราชธานี        ภาพถ่ายบุญเข้ากรรม
    8. พระมหาคำพันธ์     ปะภาทโร
    9. นางทอน                จิตมั่น                   ภาพถ่ายบุญข้าวจี่
    10. นางคุณ               เบ้าคำสอน            ภาพถ่ายบุญข้าวจี่

คณะทำงานโครงการขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนให้โครงการนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

คณะทำงานโครงการ