คณะทำงานโครงการ
ประเพณีพื้นบ้าน ตำนานพื้นเมือง 
จังหวัดอุบลราชธานี

            1. มะลิวัลย์              สินน้อย                หัวหน้าโครงการ
            2. รุ้งลาวัลย์            ทิพย์อุตร์               คณะทำงาน
            3. ขนิษฐา              ทุมมากรณ์            คณะทำงาน
            4. วนิดา                 สมตระกุล              คณะทำงาน
            5. อุษา                   ผูกพันธ์                 คณะทำงานและจัดทำโฮมเพจ