หลักการและเหตุผล
           ในปัจจุบันการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีของไทยนั้นมีอยู่น้อยมากซึ่งแต่ละภาคแต่ละจังหวัดควรมีการอนุรักษ์และรวบรวมประเพณีพื้นบ้าน ตำนานพื้นเมืองของแต่ละจังหวัดไว้เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นหลังได้รู้จักและสืบทอดประเพณีต่อไป หากไม่มีการรวบรวมไว้เพื่อให้คนรุ่นหลัง ได้รู้จักแล้ว ประเพณีเหล่านี้อาจจะสูญหายได้ในอนาคตซึ่งการเก็บรวบรวมทำให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จักและสามารถที่จะบอกต่อให้ลูกหลานช่วยกันอนุรักษ์ประเพณีพื้นบ้าน ตำนานพื้นเมือง สืบทอดต่อไป ดังนั้นในฐานะที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นสถาบันที่มุ่งส่งเสริมทางด้านการเรียนการสอนและการวิจัยแล้ว ยังมีหน้าที่ให้การบริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม : ส่งเสริมกิจกรรมและบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีในท้องถิ่นเพื่ออนุรักษ์ สืบทอด เผยแพร่และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม และเพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณีพื้นบ้านและตำนานพื้นเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ให้สืบไป เห็นควรให้มีโครงการรวบรวมประเพณีพื้นบ้าน ตำนานพื้นเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

วัตถุประสงค์ :
1.  เพื่อรวบรวมเนื้อหาสาระเกี่ยวกับความเป็นมาของขนบ
     ธรรมเนียมประเพณีพื้นบ้านของจังหวัดอุบลราชธานี

2.  รวบรวมความเชื่อที่บอกเล่าต่อกันมาแต่เก่าก่อน
3.  เพื่อสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมชองชาติให้แพร่หลายและ
    ยั่งยืนสืบไป