สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Contactus Sitemap
 
แบบฟอร์มยืมระหว่างห้องสมุด
ฝ่ายหอสมุด สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โทร. 045-288400-3 ต่อ 1821-22

วันที่ขอใช้บริการ
เวลา
ชื่อ-สกุล ผู้ติดต่อ / ต้องการ ** ภาควิชา / สาขา
คณะ / สถาบัน / สถานที่ทำงาน ** โทร.**
e-mail **

สถานะภาพ
 นิสิต/นักศึกษา ระดับปริญญา   อาจารย์/บุคลากร ตำแหน่ง  
อื่นๆ

รายละเอียดของเอกสารที่ต้องการ / แหล่งของทรัพยากร
ชื่อบทความ /หนังสือ..**
ผู้แต่ง..** ชื่อวารสาร..**
ปีที่ / เล่มที่ ..** เลขหน้า..**

ห้องสมุด / หน่วยงานที่มีเอกสารวัตถุประสงค์ของการนำข้อมูลไปใช้


รูปแบบของเอกสารที่ต้องการ

การนำส่งเอกสาร

รหัสสำหรับเพิ่มข้อมูล    zdlqm   
 

** หมายถึง จำเป็นต้องกรอกข้อมูลให้ครบครับ ไม่เช่นนั้นระบบจะไม่สามารถจัดเก็บได้ครับ

** เมื่อท่านทำการส่งแบบฟอร์มแล้วกรูณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อชำระค่ามัดจำ
เพื่อการจัดการที่รวดเร็วขึ้น หรือมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่หมายเลขภายใน 1821 หรือ 1822
e-mail : library@ubu.ac.th
หรือ โทร. 045-288400-3 ต่อ 1821-22
หน้าหลัก สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หน้าหลัก
เลขที่ 85 ถนนสถลมาร์ค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ 045-353136-37

Started on 10/02/2009 :: Contact us @webmaster@ หรือ @admin@

ออกแบบสำหรับ 1,024*768 Resolution และ IE5 ขึ้นไป