สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี Contactus Sitemap
 
รายการยืมระหว่างห้องสมุด
** รายการ ล่าสุดเรียงจากด้านบน
ลำดับ ชื่อ-สกุลผู้ติดต่อ ชื่อบทความ วันที่ขอใช้บริการ สถานะการจัดส่ง การตรวจสอบ
1 สมฤทัย ธีรเรืองสิริ 99 สูตรผลิตภัณฑ์สร้างอาชีพ 24/9/2561 รอรับตัวเล่มคืน 117 หนังสือให้ม.บูรพายืม ส่งออก 25 ก.ย.61
2 นางสาวสมใจ ขุนเจริญ Technologies for converting biomass to useful energy 21/9/2561 จัดส่งแล้ว 116 หนังสือให้ มก.ยืม รับตัวเล่มคืนแล้ว
3 วงเดือน สาครบุรี จากวิถีชาวบ้าน :การเปลี่ยนผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่นในลุ่มน้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร 18/9/2561 รอรับตัวเล่มคืน 115 หนังสือให้ม.บูรพา ยืม
4 สหชัย สิงสารี ประวัติศาสตร์ลาว 12/9/2561 จัดส่งแล้ว 114
5 สหชัย สิงสารี ประวัติศาสตร์สกลนคร 12/9/2561 จัดส่งแล้ว 113
6 สหชัย สิงสารี พงศาวดารแห่งประเทศลาว คือ หลวงพระบาง,เวียงจันทน์ เมืองพวน และจำปาสัก 12/9/2561 จัดส่งแล้ว 112-114 ฝากสหชัยส่ง EMS 28 ก.ย.61
7 สหชัย สิงสารี แลลอดพงศาวดารลาว 12/9/2561 จัดส่งแล้ว 111 หนังสือส่งกลับ PSU JFK 26ก.ย.61 EMS
8 จรูญลักษณ์ พลเมืองไทย 12/9/2561 จัดส่งแล้ว 110 ให้มข ยืมตัวเล่ม ไดรับตัวเล่มคืน 19 ตค 61
9 เฉลิมชัย วงศ์รักษ์ คำซ้อนในภาษาไทย ตอนที่ 1 : ลักษณะพิเศษของคำซ้อน 10/9/2561 จัดส่งแล้ว 109 จุฬายังไม้แจ้งค่าบริการ
10 กฤตเมธ ศิลาโชติ พรรณนาภูมิสถานพระนครศรีอยุธยา : เอกสารจากหอหลวง ฉบับความสมบูรณ์ 7/9/2561 จัดส่งแล้ว 108
11 ผศ.กุลภา โภคสวัสดิ์ Developing Smart Cities 6/9/2561 จัดส่งแล้ว 107 (บทความขอจากสถานบันอื่น) 50.00
12 ผศ.กุลภา โภคสวัสดิ์ A new approach to retailing for successful competition in the new smart scenario 6/9/2561 จัดส่งแล้ว 106 จัดส่ง 11 ก.ย. ไม่มีค่าใช้จ่าย
13 ผศ.กุลภา โภคสวัสดิ์ "Does the business model canvas drive venture success?" 6/9/2561 จัดส่งแล้ว 105 บทความขอจาก nida /50.00 บาท
14 กุลภา โภคสวัสดิ์ Service Logic Business Model Canvas 6/9/2561 จัดส่งแล้ว 104 จัดส่ง 11 ก.ย. ไม่มีค่าใช้จ่าย
15 สหชัย สิงสารี จารึกจังหวัดเลย 6/9/2561 จัดส่งแล้ว 103/60 หนังสือขอยืมจาก มข.
16 นายอมรเทพ รอบรู้ โซเวียตรัสเซียในประเทศจีน 5/9/2561 จัดส่งแล้ว 102/60 ส่งคำขอไป มศก
17 วรรณภา พันธ์อุดม เอกสารการสอนชุดวิชา ภาษาไทย 3 หน่วยที่ 7-15 / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 29/8/2561 จัดส่งแล้ว 101/60 มีให้บริการที่ห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ PL4163 ส747อ
18 กิตติพร ศรีเพช็ร The biological activity of phytochemicals. 29/8/2561 จัดส่งแล้ว 100/60 ส่งตัวเล่มออก 30 ส.ค. 61 กำหนดส่งคืน 29 ก.ย. 61
19 นายเกรียงไกร วิสาร ภรรยาฝรั่ง : ผู้หญิงอีสานกับการแต่งงานข้ามวัฒนธรรม 30/11/2553 จัดส่งแล้ว 99/60 ส่งเอกสารไปที่ kriangkrai.wi.58@ubu.ac.th
20 วรรณภา พันธ์อุดม ภาษาศาสตร์เชิงประวัติและภาษาไทยเปรียบเทียบ 25/11/2553 จัดส่งแล้ว 98/60 สงตัวเล่มคืน ม.บุรพา 22 ส.ค. 61
จำนวน 1184 รายการ, ขณะนี้อยู่ที่หน้า 1 จากทั้งหมด 60
ไปที่หน้า 
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ]
** เมื่อท่านทำการส่งแบบฟอร์มแล้วกรูณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อชำระค่ามัดจำ รายการละ 100 บาท ภายใน 3 วันทำการ
เพื่อการจัดการที่รวดเร็วขึ้น หรือมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่หมายเลขภายใน 1820, 3137 หรือ 3149
e-mail : khing007@hotmail.com
หรือ โทร.045-353137 หรือ 045-353149
หน้าหลัก สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หน้าหลัก
เลขที่ 85 ถนนสถลมาร์ค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ 045-353137 หรือ 045-353149 โทรภายใน 3137, 3149 หรือ 1820

Started on 10/02/2009 :: Contact us @admin@

ออกแบบสำหรับ 1,024*768 Resolution และ IE5 ขึ้นไป