การเพาะปลูก  
 
        จังหวัดอุบลราชธานี ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ โดยมีการทำนาข้าว และเพาะปลูกพืชไร่ชนิดต่าง ๆ เช่น ปอแก้ว มันสำปะหลัง ถั่วลิสง โดยอาศัยน้ำฝน ปี 2546 มีจำนวนผู้ถือครองที่ดินจำนวน 384,182 ไร่ มีเนื้อที่ยึดครองเพื่อการเกษตรจำนวน 4,397,353 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 49 ของเนื้อที่ทั้งหมด

ตารางการใช้ที่ดินยึดครองทางการเกษตร ปี พ.ศ.2546

เนื้อที่ยึดครองทางการเกษตร (ไร่)

ที่นา

ที่ปลูกยางพารา

ที่ปลูกสวนป่า

ที่ปลูกพืชไร่

ที่ไม้ผลและไม้ยืนต้น

ที่สวนผักและไม้ดอก

ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

ที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
คอกสัตว์

ที่อื่น ๆ

3,550,350
39,182
33,270
163,585
86,871
18,752
62,019
7,430
35,450

400,444

ที่มา: สมุดรายงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2550

การเพาะปลูกข้าว
        ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัด การปลูกข้าวจะอาศัยน้ำฝนเป็นหลัก ผลผลิตแต่ละปีจะขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศ ผลผลิตข้าวส่วนหนึ่งจะเก็บไว้บริโภคภายในครัวเรือน อีกส่วนหนึ่งจะจำหน่ายเป็นรายได้ ปัญหาที่พบเสมอสำหรับการผลิตข้าวคือ การระบาดของโรคแมลงศัตรูข้าว พื้นที่บางส่วนมักประสบปัญหาภัยธรรมชาติเป็นประจำ

       จากตารางจะเห็นว่าเนื้อที่ยึดครองทางการเกษตรส่วนใหญ่เป็นที่นา คิดเป็นร้อยละ 80.74 ของเนื้อที่ยึดครองทางการเกษตร ในปี 2548/49 มีเนื้อที่นาในการเพาะปลูกข้าวนาปี 4,269,545 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว คิดเป็น 2.08 % ได้ผลผลิตข้าวโดยรวม 1,826,121 ตัน ซึ่งลดลจากปีที่แล้ว 5.38 % สำหรับปี พ.ศ.2547/48 อำเภอที่มีผลผลิตข้าวนาปีโดยรวมทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวมากที่สุดคือ เดชอุดม โดยมีผลผลิต 189,036 ตัน

 ปี

เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

อัตรา

เปลี่ยนแปลง

ผลผลิตที่ได้ (ตัน)

อัตรา

เปลี่ยนแปลง

อำเภอที่ได้ผลผลิตมากที่สุด

 ปี 2546

 ปี 2547

ปี 2548

ปี 2546

ปี 2547

ปี 2548

ข้าวนาปี

4,182,312

4,180,731
4,269,545
2.08

1,644,439

1,870,563
1,795,594
-4.18

ม่วงสามสิบ 185,562.02 ตัน

ข้าวนาปรัง

59,220

112,049
61,659
-81.72

28,863

53,918
30,526
-76.63

พิบูลมังสาหาร 19,066.59ตัน

 
ผลผลิตข้าวนาปี ระหว่างปีเพาะปลูก 2542/43 - 2548/49

แผนที่แสดงพื้นที่ปลูกข้าวนาปีของจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2545

การเพาะปลูกพืชไร่
        พืชไร่ที่ปลูกส่วนใหญ่ได้แก่ ปอแก้ว, มันสำปะหลัง, ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์, ถั่วลิสง, ถั่วเขียว, ฝ้าย, อ้อยเคี้ยว, อ้อยโรงงานและ มันเทศ พืชไร่ก็ถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญที่ทำรายได้ให้กับเกษตรกร ปัญหาที่พบเสมอในการปลูกพืชไร่คือ ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำ เนื่องจากการปลูกพืชชนิดเดียวซ้ำในพื้นที่เดียวกันหลายปีติดต่อกัน ราคาของพืชไร่ส่วนใหญ่ไม่แน่นอน ตลอดจนผลผลิตพืชไร่บางชนิดมีการปลอมปนของเชื้อราและสารอะฟลาท็อกซิน
   

พืชไร่

เนื้อที่เพาะปลูก (ไร่)

อัตรา

เปลี่ยนแปลง 

ผลผลิตที่ได้ (ตัน)

อัตรา

เปลี่ยนแปลง

2546/47

2547/48

2548/49

2546/47

2547/48

2548/49

มันสำปะหลัง

101,116

163,389
229,442
28.79

204,927

396,184
48.27
48.27

ปอแก้ว

66,112

21,273
11,078
-92.03

23,370

5,829
-300.93
-300.93

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

37,595

15,322
7,118
-115.26

27,178

12,870
-111.17
-111.17

ถั่วลิสง

8970.00

4,367
8,121
46.23

292.00

1231.00
76.28
76.28

ที่มา: สมุดรายงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2550