การประมงน้ำจืด  
 
        ภาวะการผลิตสาขาประมงในจังหวัดอุบลราชธานี แบ่งเป็นการประมงจากแหล่งน้ำธรรมชาติและการประมงจากการเพาะเลี้ยง ซึ่งให้ผลผลิตใกล้เคียงกัน โดยการประมงจากแหล่งน้ำธรรมชาติจะจับในแหล่งน้ำที่สำคัญได้แก่ แม่น้ำโขง แม่น้ำมูล แม่น้ำชี ลำเซบก ลำเซบาย ลำโดมใหญ่ ลำโดมน้อย และอ่างเก็บน้ำต่างๆที่กระจายอยู่ตามธรรมชาติ
       
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด
พื้นที่เลี้ยงปลา (ไร่)
ผลผลิต (ตัน)
อัตราการเปลี่ยนแปลง
อำเภอที่มีผลผลิตมากที่สุด
ปี 2547
ปี 2548
ปี 2549
ปี 2547
ปี 2548
ปี 2549
ปี 2548
ปี 2549
18,199.39
32,962.77
15,434
12677.3
19,778.41
9,016.101
56.01
-119.37
วารินชำราบ 4,177 ตัน

 

ปริมาณการจับสัตว์น้ำจืด
เนื้อที่แหล่งน้ำธรรมชาติ (ไร่) ผลผลิต (ตัน)
อัตราการเปลี่ยนแปลง
อำเภอที่มีผลผลิตมากที่สุด
ปี 2547
ปี 2548
ปี 2549
ปี 2547
ปี 2548
ปี 2549
ปี 2548
ปี 2549
17,138.46
263,283.59
278,844.06
6,239.66
23,349.00
5,711.15
274.20
-308.83
วารินชำราบ 1,240 ตัน
        แหล่งทำการประมงน้ำจืดที่สำคัญของจังหวัดอุบลราชธานี จะอยู่ในเขตอำเภอเขมราฐ สิรินธร ม่วงสามสิบ และวารินชำราบ ซึ่งเป็นเขตอำเภอที่อยู่ใกล้กับแหล่งน้ำสำคัญของจังหวัดอุบลราชธานี
ที่มา : รายงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2550