โบราณคคีจังหวัดอุบลราชธานีสมัยประวัติศาสตร์  
 
สมัยก่อนประวัติศาสตร์ | สมัยประวัติศาสตร์ | แผนที่แหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ | แผนที่แหล่งโบราณสถานวัฒนธรรมไทยลาว |
แผนที่แหล่งบราณคดีและโบราณสถานวัฒนธรรมทวารวดี เจนละ และเขมร
        2.2 วัฒนธรรมทวารวดี ราวปลายพุทธศตวรรษที่ 12-15 อิทธิพลวัฒนธรรมทวารวดีซึ่งมีพื้นฐานมาจากพุทธศาสนาประเทศอินเดียได้เจริญรุ่งเรืองขึ้นทางภาคกลางของประเทศไทย ได้ส่งอิทธิพลเข้ามายังบริเวณภาคีสานผ่านทางนครราชสีมา จากนั้นได้แพร่กระจายทั้งในบริเวณลุ่มแม่น้ำมูลและลุ่มแม่น้ำชีตอนล่าง หลักฐานที่ค้นพบได้แก่พระพุทธรูปและแหล่งโบราณสถานที่เป็นเนินดินมีใบเสมาปักเป็นกลุ่ม ใบเสมาขนาดใหญ่ที่พบตามแหล่งโบราณคดีแสดงให้เห็นถึงการผสมผสานระหว่างคติความเชื่อทางศาสนาการกระจายของแหล่งโบราณคดีวัฒนธรรมทวารวดีในแถบจังหวัดอุบลราชธานี
        2.2.1 ที่ราบฝั่งซ้ายแม่น้ำชี ระหว่างอำเภอเมืองยโสธร และอำเภอเมืองอุบลราชธานี
        1. บ้านตาดทอง อ.เมืองยโสธร เป็นเนินดินขนาดใหญ่มีคูน้ำล้อมรอบมีใบเสมาหินทรายปักอยู่เป็นจำนวนมากอายุราวพุทธศตวรรษที่ 13-15
        2. บ้านบึงแก อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร ลักษณะเป็นเนินดินขนาดใหญ่ มีคูน้ำดินล้อมรอบ มีกลุ่มใบเสมาหินทราย มีศิลาจารึก ราวกลางพุทธศตวรรษที่ 15
        3. บ้านทุ่งใหญ่ ต.บ้านไทย อ.เขื่องใน ลักษณะเป็นเนินดินขนาดใหญ่มีร่องรอยคูน้ำคันดินล้อมรอบพบพระพุทธรูปหินทรายปางสมาธิ อายุราวศตวรรษที่ 13 ปัจจุบันจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุบลราชธานี
        4. บ้านชีทวน ต.ชีทวน อ.เขื่องใน ลักษณะเป็นเนินดินรูปครึ่งวงกลมล้อมรอบด้วยที่ราบลุ่ม บริเวณวัดทุ่งศรีวิไล พบพระพุทธรูปปางสมาธิขนาดเล็ก หินทรายอายุราวพุทธศตวรรษที่ 15
        2.2.2 ที่ราบระหว่างลำเซบกและลำเซบาย
        1. วัดเฒ่าเก่า ต.นาหมอม้า อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ พบพระพุทธรูปหินทราย และใบเสมาหินทราย สลักลวดลายที่ขอบฐานและแกนกลางอายุราวพุทธศตวรรษ 13-14
        2. บ้านเปือยหัวดง ต.เปือย กิ่ง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ ลักษณะเป็นเนินดินขนาดใหญ่ มีกลุ่มใบเสมาปักอยู่บนเนินดินกลุ่มใบเสมาหินทรายที่วัดโพธิศิลา ทรงใบหอกขนาดใหญ่ สลักลวดลายอย่างปราณีต ประกอบด้วยลายกลีบบัว สายใบไม้ สายหม้อน้ำและยอดสถูปอายุราวพุทธศตวรรษที่ 13 บริเวณวัดป่าเรไรร้าง มีกลุ่มใบเสมาทั้งทรงใบหอก ทรงสี่เหลี่ยมหลบมุมและเป็นแบบแท่งหินแปดเหลี่ยม
        3. โพนเมือง บ้านกุดซวย ต.กุดซวย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ เป็นเนินดินขนาดใหญ่
        4. เมืองงิ้ว บ้านชาด ต.เด้งใหญ่ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ เป็นเนินดินรูปกลม มีคูน้ำคันดินล้อมรอบ
        5. บ้านไผ่ใหญ่ ต.ยางโยภาพ อ.ม่วงสามสิบ ลักษณะดินเป็นเนินดินขนาดใหญ่ มีแนวคูน้ำอยู่โดยรอบ นอกจากใบเสมาแล้วได้พบพระพุทธรูปยืนปางประธานธรรมหินทราย อายุในราวพุทธศตวรรษที่ 12-13 เป็นหลักฐานแสดงถึงวัฒนธรรมทวารวดีระยะต้น
วัดโพธิ์ศรี บ้านทุ่งใหญ่
อ.เขื่องใน
ใบเสมา
วัดเปือยหัวดง
เมืองงิ้ว บ้านชาด
อ.หัวตะพาน
บ้านไผ่ใหญ่
อ.ม่วงสามสิบ
        อิทธิพลวัฒนธรรมทวารวดี ในบริเวณจังหวัดอุบลราชธานี บางส่วนของจังหวัดยโสธรและอำนาจเจริญ คงจะสิ้นสุดลงในปลายพุทธศตวรรษที่ 15 หรือต้นพุทธศตวรรษที่ 16 พร้อมกับการเสื่อมสลายของวัฒนธรรมทวารวดีในบริเวณภาคกลางของประเทศไทย อันมีสาเหตุจากการรุกรานของอาณาจักรเขมรสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 ในราวปลายพุทะศตวรรษที่ 16
Previous | Next | Home