อัตราการเกิดและอัตราการตายของประชากร  
 

      ในปี 2549 จังหวัดอุบลราชธานีมีประชากร 1,783,035 คน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ร้อยละ 0.46 มีอัตราการเกิดต่อประชากร 1,000 คน เท่ากับ 11.81 และอัตราการตายต่อประชากร 1,000 คน เท่ากับ 4.63

อัตราการเกิดและอัตราการตายของประชากรในระหว่างปี พ.ศ.2540-2549

ปี

ประชากร

ทั้งหมด (คน)

จำนวนเกิด

(คน)

จำนวนตาย

(คน)

อัตราการเกิด

ต่อประชากร 1,000 คน

อัตราการตาย

ต่อประชากร 1,000 คน

2540

1,731,105

26,314

8,701

15.20

5.03

2541

1,754,910

27,174

8,319

15.48

4.74

2542

1,759,548

20,961

7,541

11.91

4.29

2543

1,767,346

23,553

8,166

13.33

4.62

2544

1,779,752

22,957

8,057

12.90

4.53

2545
1,792,774
22,344
7,846
12.46
4.37
2546
1,805,322
22,407
8,070
12.41
4.34
2547
1,763,061
22,931
9,466
13.01
5.37
2548
1,774,808
22,093
9,971
12.45
5.62
2549
1,783,035
21,061
8,790
11.81
4.93

 

แผนภูมิเปรียบเทียบจำนวนคนเกิดและคนตายระหว่างปี พ.ศ.2540-2549

ที่มา : รายงานสถิติจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2550