กิ่งอำเภอเหล่าเสือโก้ก
"เหล่าเสือโก้ก ยกพระธรรมนำพัฒนา
รักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมในราษฎร์-รัฐ
ร่วมขจัดภัยแล้ง แพงใหญ่ชัยอุดม
ชื่นชมโพนเมือง รุ่งเรืองหนองบก"

แผนที่กิ่งอำเภอเหล่าเสือโก้ก
click
ที่ว่าการอำเภอ : ตั้งอยู่ที่บ้านเหล่าเสือโก้ก หมู่ที่ 6 ตำบลเหล่าเสือโก้ก อยู่ห่างจากอำเภอเมืองไปทางทิศเหนือ ตามถนนสายอุบลฯ-ตระการฯ ระยะทางประมาณ 23 กิโลเมตร
รหัสไปรษณีย์ : 34000
โทรศัพท์ : ที่ว่าการอำเภอ 045-304092 โทรสาร 304092
ประวัติความเป็นมา : กิ่งอำเภอเหล่าเสือโก้ก เดิมคือตำบลแพงใหญ่ ตำบลโพนเมือง ตำบลหนองบก และตำบลเหล่าเสือโก้ก ซึ่งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมือง ต่อมาเมื่อประชากรมากขึ้นจึงได้ขอแยกออกมาตั้งเป็นกิ่งอำเภอเหล่าเสือโก้ก เมื่อปี พ.ศ.2537
ที่มาของชื่ออำเภอ : พื้นที่ชาวบ้านมาตั้งรกรากทำมาหากินครั้งแรกนั้นมีสภาพเป็น "เหล่า" (ไร่ร้าง) ชื่อเดิมว่า "บ้านเหล่านาชี" อุดมไปด้วยแหล่งน้ำและป่าไม้ เสือเป็นสัตว์ป่าชนิดหนึ่งที่มีอยู่อย่างชุกชุมและมักจะเข้ามาลักจับสัตว์เลี้ยงกินเป็นอาหารอยู่เสมก เช้ามืดวันหนึ่งคนกับเสือเดินมาประจันหน้ากันโดยบังเอิญ เสือร้อง "โฮก" (โก้ก) ด้วยความตกใจและวิ่งหนีไป นับเป็นนิมิตรหมายที่ดีชาวบ้านจึงได้พากันตั้งชื่อบ้านเสียใหม่ว่า "บ้านเหล่าเสือโก้ก" (ที่มา : นามานุกรมภูมิศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี สำนักศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี)
สถานภาพและศักยภาพภูมิปัญญาไทย : กิ่งอำเภอเหล่าเสือโก้กมีภูมิปัญญาที่มีความโดดเด่นมีศักยภาพค่อนข้างสูง 3ด้าน คือ ภูมิปัญญาด้านหัตถกรรม เช่น อุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นต้น ภูมิปัญญาด้านการบริหารจัดการองค์กรชุมชน สวัสดิการชุมชน มีการตั้งคณะกรรมการหมู่บ้าน องค์กรระดับกลุ่ม ดำเนินกิจกรรมทางด้านการฝึกอบรมการเกษตรกรรมและการจัดการสวัสดิการชุมชน ภูมิปัญญาด้านสุดท้าย คือ ภูมิปัญญาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ-สิ่งแวดล้อม มีกิจกรรมการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ การดับไฟไหม้ป่าชุมชน อาสาพัมนาชุมชน ภูมิปัญญาที่มีความโดดเด่นและมีศักยภาพในระดับปานกลางมี 3 ด้าน คือ ภูมิปัญญาด้านเกษตรกรรม โภชนาการ อาหารแปรรูป มีการทำเกษตรผสมผสานตามแบบเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น ภูมิปัญญาด้านแพทย์แผนไทย ด้านสมุนไพร มีการนวดแผนโบราณ และการแปรรูปสมุนไพร ภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วรรณกรรม เช่น การเล่นดนตรีวงกลองยาว
สิ่งที่เป็นผลิตภัณฑ์โดดเด่นของภูมิปัญญา คือ อุตสาหกรรมสิ่งทอ การทอผ้าพื้นบ้าน เช่น ผ้าฝ้าย ผ้าไหมของกลุ่มแม่บ้าน ตำบลเหล่าเสือโก้ก (ที่มา : ศักยภาพและสถานภาพของภูมิปัญญาไทย : ภูมิปัญญาไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)