อำเภอพิบูลมังสาหาร
"เมืองแก่งสวย รวยคลอง
ฆ้องใหญ่ น้ำใจโต
แตงโมหวาน ข้าวสารสวย"

แผนที่อำเภอพิบูลมังสาหาร
click
ที่ว่าการอำเภอ : ตั้งอยู่ถนนเทศบาล ในเขตเทศบาล ตำบลพิบูลมังสาหาร อยู่ห่างจากอำเภอเมืองไปทางทิศตะวันออกตามถนนสายอุบลฯ-พิบูลฯ เป็นระยะทางประมาณ 45 กิโลเมตร
รหัสไปรษณีย์ : 34110
โทรศัพท์ : ที่ว่าการอำเภอ 045-441027 โทรสาร 045-441789
ประวัติความเป็นมา : อำเภอพิบูลมังสาหารเดิมชื่อ "บ้านกว้างลำชะโด" ขึ้นตรงต่อเมืองอุบลราชธานี ต่อมาในปี พ.ศ.2406 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดฯให้ยกฐานะขึ้นเป็นเมือง "พิบูลมังสาหาร"
หลังจากนั้นเมืองพิบูลมังสาหารก็มีฐานะเป็นเมือง ขึ้นตรงต่อเมืองอุบลราชธานีตลอดมา จนได้มีการปรับปรุงการปกครองครั้งใหญ่ในรัชกาลพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมืองพิบูลมังสาหารจึงได้มีฐานะเป็นอำเภอขึ้นตรงต่อเมืองอุบลราชธานีตั้งแต่ปี พ.ศ.2443 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน
ความเป็นมาของชื่ออำเภอ : "พิบูลมังสาหาร" หมายถึง ดินอุดมที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารประเภทเนื้อนานาชนิด (ที่มา : นามานุกรมภูมิศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี สำนักศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี )
สถานภาพและศักยภาพภูมิปัญญาไทย : อำเภอพิบูลมังสาหารมีภูมิปัญญาด้านเกษตรกรรม โภชนาการ อาหารแปรรูป ที่สำคัญ เช่น ไข่เค็ม และการเพาะเห็ด เป็นต้น เป็นภูมิปัญญาที่มีศักยภาพสูง มีความโดดเด่นเป็นพิเศษ ส่วนผลผลิตที่ออกสู่การจำหน่ายได้รับการยอมรับเป็นอย่างดี รองลงมาคอ ภูมิปัญญาด้านหัตถกรรม เช่น การทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ ผ้าไหมมัดหมี่ การทอเสื่อจากกกและผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ เช่น ตะกร้า กระติ๊บข้าว นอกจากนี้มีภูมิปัญญาด้านการบริหารจัดการองค์กรชุมชน สวัสดิการชุมชน เช่น กลุ่มเกษตรกร ดำเนินกิจกรรมในด้านการส่งเสริมการเกษตรกรรม และการส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชน เป็นต้น ซึ่งภูมิปัญญาทั้ง 2 ด้าน ที่กล่าวมานี้จัดอยู่ในระดับค่อนข้างสูง เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางทั้งภายในและภายนอกท้องถิ่น
สิ่งที่เป็นผลิตภัณฑ์โดดเด่นของภูมิปัญญา คือ ไข่เค็มพอกดินจอมปลวก กลุ่มไข่เค็มพอกดินจอมปลวก ตำบลอ่างศิลา (ที่มา : ศักยภาพและสถานภาพของภูมิปัญญาไทย : ภูมิปัญญาไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)