อำเภอสิรินธร
"เจ้าฟ้าประทานนาม งามตำหนักราชสุดา
พุทธปฏิมาสิรินธร ออนซอนพลังไฟฟ้า
ค้าขาย ไทย-ลาว ตะนะพราวแก่งงาม"

แผนที่อำเภอสิรินธร
click
ที่ว่าการอำเภอ : ตั้งอยู่ที่บ้านคำเจริญ หมู่ที่ 13 ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดม อยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอเมือง ไปตามถนนสายอุบลฯ-พิบูลฯ-สิรินธร เป็นระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตร
รหัสไปรษณีย์ : 34350
โทรศัพท์ : ที่ว่าการอำเภอ 045-366218
ประวัติความเป็นมา : อำเภอสิรินธรได้รับการประกาศจัดตั้งขึ้นเป็นกรณีพิเศษ เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสที่ทรงมีพระชนมายุครบ 36 พรรษาในปี พ.ศ.2534 ยังความปิติโสมนัสและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดจนความเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนชาวอุบลราชธานีอย่างหาที่สุดมิได้ โดยได้ทรงพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้พระนามาภิไธยของพระองค์ "สิรินธร" เป็นชื่ออำเภอ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2533
ที่มาของชื่ออำเภอ : "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ได้ทรงพระราชทานนาม "สิรินธร" ให้เป็นชื่อของอำเภอเป็นกรณีพิเศษโดยไม่ต้องผ่านการเป็นกิ่งอำเภอ เนื่องในวาระที่พระองค์ทรงมีพระชนมายุครบ 36 พรรษาเมื่อปี พ.ศ. 2534" (ที่มา : นามานุกรมภูมิศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี สำนักศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี)
สถานภาพและศักยภาพภูมิปัญญาไทย : อำเภอสิรินธร มีภูมิปัญญาด้านเกษตรกรรม โภชนาการ อาหารแปรรูป ที่สำคัญ เช่น น้ำปลา ปลาร้า แจ่วบอง ปลาส้ม เป็นต้น ถือได้ว่าเป็นภูมิปัญญาที่มีความโดดเด่นค่อนข้างสูง เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง รองลงมาอคือ ภูมิปัญญาด้านหัตถกรรม เช่น การจักสานไม้กวาดดอกหญ้า กิจกรรมที่แสดงถึงภูมิปัญญาด้านการบริหารจัดการองค์กรชุมชน สวัสดิการชุมชน เช่น องค์กรระดับกลุ่มดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับด้านสมุนไพร การจัดสวัสดิการชุมชนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยในชุมชน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีด้านแพทย์แผนไทย สมุนไพร เช่นการนวดแผนไทย การอบสมุนไพร เป็นต้น ถือได้ว่าศักยภาพทั้ง 3 ด้านจัดอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากเป็นที่รู้จักกันเฉพาะท้องถิ่นเท่านั้น
สิ่งที่เป็นผลิตภัณฑ์โดดเด่นของภูมิปัญญา คือ ไม้กวาดดอกหญ้า กลุ่มอาชีพทำไม้กวาดดอกหญ้า ตำบลคำเขื่อนแก้ว ปลาร้า แจ่วบอง ปลาส้ม กลุ่มอาชีพสตรีบ้านคำกลาง ตำบลฝางคำ (ที่มา : ศักยภาพและสถานภาพของภูมิปัญญาไทย : ภูมิปัญญาไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)