อำเภอตาลสุม
"ผ้าห่มงาม ข้าวหลามรสดี
มากมีลูกตาล หวานมันฝักบัว"
แผนที่อำเภอตาลสุม
click
ที่ว่าการอำเภอ : ตั้งอยู่ที่บ้านนาตาล (นามน) หมู่ที่ 5 ตำบลตาลสุม อยู่ห่างจากอำเภอเมืองไปทางตะวันตามเส้นทางสายอุบลฯ-ตาลสุม-พิบูลฯ ระยะทางประมาณ 32 กิโลเมตร
รหัสไปรษณีย์ : 34330
โทรศัพท์ : ที่ว่าการอำเภอ 045-396046 โทรสาร 396046
ประวัติความเป็นมา : อำเภอตาลสุมแต่เดิมคือตำบลตาลสุม ตำบลคำหว้า ตำบลจิกเทิง ตำบลนาคาย ตำบลสำโรง และตำบลหนองกุง ซึ่งอยู่ในเขตการปกครองขออำเภอพิบูลมังสาหารมาก่อน เมื่อท้องที่เจริญขึ้นทางการจึงได้แยกตำบลดังกล่าวออกมาตั้งเป็นกิ่งอำเภอ เมื่อ พ.ศ.2521 และได้ยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอเมื่อ พ.ศ. 2531
ที่มาของชื่ออำเภอ : อำเภอตาลสุมได้ชื่อตามต้นตาลที่ขึ้นอยู่ริมเซบกเป็นจำนวนมาก โดยเกิดขึ้นมาเองตามธรรมชาติ และมีเฉพาะในพื้นที่บริเวณดังกล่าวนี้เท่านั้น จึงเรียกว่า "ตาลสุม"
(สุม = วางทับซ้อนๆกัน, วางทับกัน, รวมกัน) (ที่มา : นามานุกรมภูมิศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี สำนักศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี)
สถานภาพและศักยภาพภูมิปัญญาไทย : อำเภอตาลสุม มีภูมิปัญญาด้านหัตถกรรม มีศักยภาพระดับสูงกว่าด้านอื่น เช่นผ้าฝ้าย เสื่อผือ เป็นต้น รองมาคือภูมิปัญญาด้านการบริหารจัดการองค์กรชุมชน สวัสดิการชุมชน เช่น คณะกรรมการหมู่บ้าน ดำเนินกิจกรรมในด้านการส่งเสริมอาชีพแก่สมาชิกในชุมชน ซึ่งมีศักยภาพอยู่ในระดับค่อนข้างสูง นอกจากนี้ ยังมีภูมิปัญญาที่อยู่ในศักยภาพระดับปานกลาง เนื่องจากเป็นภูมิปัญญาที่ทำกันยังไม่แพร่หลายในท้องถิ่น
สิ่งที่เป็นผลิตภัณฑ์โดดเด่นของภูมิปัญญา คือ ผ้าทอมือ ผ้าฝ้าย ตำบลคำหว้า ที่นอนปิกนิค ผ้าห่ม กลุ่มอาชีพตัดเย็บผ้าห่ม ตำบลตาลสุม (ที่มา : ศักยภาพและสถานภาพของภูมิปัญญาไทย : ภูมิปัญญาไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)