อำเภอทุ่งศรีอุดม
"ปอขาว ข้าวงาม อร่ามตา
ปราสาทบ้านเบญจ์ วัฒนธรรมดีเด่น
โหวดว่าสนู"

แผนที่อำเภอทุ่งศรีอุดม
click
ที่ว่าการอำเภอ : ตั้งอยู่ที่บ้านหนองคก หมู่ที่ 1 ตำบลโคกชำแระ อยู่ห่างจากอำเภอเมืองไปทางทิศใต้ตามถนนสานอุบลฯ-เดชฯ เป็นระยะทางประมาณ 75 กิโลเมตร
รหัสไปรษณีย์ : 34160
โทรศัพท์ : 045-307043
ประวัติความเป็นมา : อำเภอทุ่งศรีอุดมเดิม คือ ตำบลโคกชำแระ ตำบลกุดเรือ ตำบลนาเกษม ตำบลหนองอ้ม และตำบลนาห่อม ซึ่งอยู่ในเขตการแกครองของอำเภอเดชอุดม ต่อมาเมื่อมีความเจริญทางเศรษฐกิจสังคมมากขึ้น จึงได้แยกออกมาตั้งเป็นกิ่งอำเภอ ทุ่งศรีอุดมเมื่อปี พ.ศ.2535 และได้ยกฐานะเป็นอำเภอทุ่งศรีอุดมเมื่อ พ.ศ.2540
ที่มาของชื่ออำเภอ : คำว่า "ทุ่งศรีอุดม" หมายถึง พื้นที่ราบโล่ง อุดมสมบูรณ์และมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างยิ่ง" (ที่มา : นามานุกรมภูมิศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี สำนักศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี)
สถานภาพและศักยภาพภูมิปัญญาไทย : อำเภอทุ่งศรีอุดม มีภูมิปัญญาที่จัดอยู่ในศักยภาพสูง 2 ด้าน เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง คือ ภูมิปัญญาด้านการบริหารจัดการองค์กรชุมชน สวัสดิการชุมชน คือ มีองค์กรกลุ่มสตรี กลุ่มออมทรัพย์ เป้นต้น ส่งเสริมให้จัดกิจกรรมอบรมเด็กก่อนเกณฑ์และเพิ่มพูนรายได้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้น รองลงมาคือ ภูมิปัญญาด้านหัตถกรรม เช่น การทำดอกไม้ประดิษฐ์ ภูมิปัญญาทั้งสองด้าน มีระดับศักยภาพที่เข้มแข็ง นอกจากนี้ มีภูมิปัญญาด้านเกษตรกรรมโภชนาการ อาหารแปรรูป เช่น มีการทำปุ๋ยชีวภาพ ถือได้ว่าเป็นภูมิปัญญาที่มีศักยภาพอยู่ในระดับค่อนข้างสูง เป็นที่รู้จักกันทั่วไปทั้งภายในและภานนอกท้องถิ่น
สิ่งที่เป็นผลิตภัณฑ์โดดเด่นของภูมิปัญญา คือ ผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์ กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ ตำบลนาเกษม (ที่มา : ศักยภาพและสถานภาพของภูมิปัญญาไทย : ภูมิปัญญาไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)