อำเภอวารินชำราบ
"นมัสการหลวงปู่ชา มีปลาแซบหลาย
มากพันธุ์ดอกไม้ บ่งบอกวัฒนธรรม"

แผนที่อำเภอวารินชำราบ
click
ที่ว่าการอำเภอ : ตั้งอยู่บนถนนทหาร ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ อยู่ห่างจากอำเภอเมืองไปทางทิศใต้ตามถนน อุบลฯ-วารินฯ ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร
รหัสไปรษณีย์ : 34190
โทรศัพท์ : ที่ว่าการอำเภอ 045-321957 โทรสาร 045-321957
ประวัติความเป็นมา : แต่เดิมเป็นหมู่บ้านขึ้นกับเมืองจำปาศักดิ์ ชื่อ "บ้านนากอนจอ" ได้ขอตั้งเป็นเมือง "วารินชำราบ" ปี พ.ศ.2423 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ระหว่างปี พ.ศ.2443-2445 ได้ลดฐานะลงเป็นอำเภอหนึ่งของเมืองเขมราฐ จนมาถึง พ.ศ.2456 ทางราชการได้รวมอำเภอทักษิณอุบลกับอำเภอวารินชำรายเข้าด้วยกัน เรียกชื่อว่า "อำเภอวารินชำราบ" จนถึงปัจจุบัน
ที่มาของชื่ออำเภอ : พื้นที่ของตัวอำเภอเป็นที่ราบเกือบ 100 % มีลำน้ำไหลผ่านหลายสาย รวมทั้งห้วย หนอง คลองบึง ที่มีน้ำใต้ดินไหลซึม ซับดินให้ชุ่มชื่น มีพันธุ์ไม้ขึ้นเขียวชะอุ่มอยู่ตลอดปี
(วาริน = น้ำ, ชำ = ชำ, คำ = น้ำที่ไหลขึ้นมาจากใต้ดินโดยธรรมชาติอย่างไม่ขาดสาย, ราบ = ที่ราบ) (ที่มา : นามานุกรมภูมิศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี สำนักศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฎอุบลราชธานี)
สถานภาพและศักยภาพภูมิปัญญาไทย : อำเภอวารินชำราบ มีภูมิปัญญาด้านการบริหารจัดการองค์กรชุมชน สวัสดิการชุมชน ที่สำคัญ เช่น กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มเกษตรกร ดำเนินกิจกรรมเรื่องของการเกษตร การส่งเสริมรายได้ การจัดสวัสดิการชุมชน เป็นต้น ภูมิปัญญาด้านหัตถกรรม ที่สำคัญเช่น การทอเสื่อ ทอผ้า ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ เป็นต้น ซึ่งเป็นของจำเป็นประจำหมู่บ้านและท้องถิ่นที่มีใช้เป็นประจำ ภูมิปัญญาด้านเกษตรกรรม โภชนาการ อาหารแปรรูป เช่น การทำปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยน้ำหมัก เป็นต้น ภูมิปัญญาที่กล่าวมามีศักยภาพระดับสูงมากมีความโดดเด่นเป็นพิเศษเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง ส่วนภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วรรณกรรม เช่น การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่น มีความโดดเด่นในระดับสูง นอกจากนี้ ยังมีภูมิปัญญาอีก 2 ด้าน ที่มีศักยภาพค่อนข้างสูงคือ ด้านแพทย์แผนไทย ด้านสมุนไพร และภูมิปัญญาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาไทยทุกด้านที่กล่าวมามีความโดดเด่นมาก ส่งผลให้เป็นอำเภอเศรษฐกิจชุมชนพึ่งพาตนเองได้และยังเป็นชุมชนที่เข้มแข็งอีกด้วย
สิ่งที่เป็นผลิตภัณฑ์โดดเด่นของภูมิปัญญา คือ ผ้าทอมือ ผ้าขิด ผ้ากาบบัว ตำบลเมืองศรีไค กระเป๋าสานพลาสติก ตำบลแสนสุข ไม้กวาดใยตาล ของตำบลท่าลาด (ที่มา : ศักยภาพและสถานภาพของภูมิปัญญาไทย : ภูมิปัญญาไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)