สารบัญหลัก

สืบค้นข้อมูล
        ออนไลน์
Google
World Wide
สำนักวิทยบริการ

โครงการ ปี 2552
ห้องสมุดเคลื่อนที่ปี 2552
ตำรวจตระเวนชายแดน'52

โครงการ ปี 2551
ห้องสมุดเคลื่อนที่ปี 2551

โครงการ ปี 2550
ห้องสมุดเคลื่อนที่
ตำรวจตระเวนชายแดน
พัฒนาห้องสมุด รร.ขั้นพื้นฐาน


สถิติการเข้าเยี่ยมชม
ตั้งแต่ 12 ธันวาคม 2551
ท่านเป็นลำดับ 579103
ขณะนี้มีผู้เข้าชม 1 ท่าน

 
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
 
ข่าวประกาศ /ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางเวรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการฝ่ายหอสมุด สำนักวิทยบริการ ประจำเดือนธันวาคม 2552 (วันที่ 1-30 ธ.ค. 2552) [1/12/2552] 
ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อการสืบค้น Business Monitor ถึงวันที่ 31 มกราคม 2553 [3/11/2552] 
รายชื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสามารถใช้งานได้ 8,836 รายชื่อ [7/10/2552] 
ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูล MUSE Global เพื่อช่วยสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของ สกอ.  [23/9/2552] 
ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูลหนังสือออนไลน์ (e-books) จาก บริษัท booknet จำกัด ซึ่งบอกรับโดย สำนักวิทยบริการ ชื่อฐาน CRCNetBase จำนวน 5,760 รายชื่อ และใช้ได้ตลอด [14/9/2552] 
ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูลหนังสือออนไลน์ (e-books) จาก บริษัท booknet จำกัด ซึ่งบอกรับโดย สำนักวิทยบริการ โดยสามารถใช้งานได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2552 เป็นต้นไป จำนวน 5 ฐาน [8/9/2552] 
แจ้งการให้บริการสำรองหนังสือห้องสมุด สำนักวิทยบริการ [2/7/2552]
แจ้งการใช้งานฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น Academic Search Elite และ Education Research Complete ถึง 31 ธันวาคม 2552 [18/5/2552]
ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูล e-Book ชื่อ Access Medicineจาก booknet เข้าใช้ถึง 30 ก.ย. 2552 นี้ (บอกรับโดยวิทยาลัยแพทยฯ) [18/5/2552]
ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูล eBooks จาก Elsevier จำนวน 252 รายชื่อ โดยมีเนื่อหาเกี่ยวกับ Energy, Environmental Science และ Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science ตั้งแต่บัดนี้ป็นต้นไป [18/5/2552]
แจ้งวันหยุดราชการในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS ประจำปี 2552 [18/5/2552]
ประชาสัมพันธ์โครงการฐานข้อมูล eBook Digital Library ในภาคีความร่วมมือ Thai University eBooks Net มีหนังสือให้บริการจำนวน 1,600 รายชื่อ... [18/5/2552]
ข่าวสมัครงาน / อื่นๆ
ข่าวกิจกรรม
 
[]
 

  บริการต่างๆของห้องสมุด
 
 
บริการห้องสมุึด มุมหนังสือ ...
1. คุณถาม - เราตอบ
2. สมุดเยี่ยมสำนักวิทยฯ
3. Link ห้องสมุดต่างๆ ...
4. แบบฟอร์มยืมระหว่างห้องสมุดออนไลน์
5. ตรวจสอบรายการยืมระหว่างห้องสมุด ออนไลน์
6. แบบฟอร์มขอหมายเลข ISBN
7. ตรวจสอบรายชื่อสมาชิก Pulinet new
8. แก้ไขรายชื่อสมาชิก Pulinet new
9. สถิติต่างๆ ของสำนักวิทยฯ
10. บริการหน้าสารบัญวารสารวิชาการ (UBU Current Content) new
11. ตรวจสอบค่า Impact Factor ประจำปี 2550 และ สืบค้นข้อมูลการตีพิมพ์และการอ้างอิงของวารสารไทย
12. คู่มือตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสาร ม.อุบลฯ ปี 2550
เอกสารที่ 1
13. โครงการผลิตมิวสิควีดีโอ ชุดมูลโขงเชื่อมโยงชีวิต Click
14. ใบสมัครสมาชิกห้องสมุด new
15. แบบฟอร์มขอใช้บริการหนังสือสำรอง (.pdf)
      แบบฟอร์มขอใช้บริการหนังสือสำรอง (.doc) new
16. แบบฟอร์มแจ้งหนังสือหาย (.pdf) new
17. เบอร์โทรศัพท์ใหม่ของสำนักวิทยบริการ new
1. หนังสือดีเด่น
2. แบบฟอร์มเสนอซื้อของคณะ ปี 51
3. รายชื่อหนังสือใหม่
      - ประจำเดือน กันยายน 2552 new
4. แบบฟอร์มสั่งซื้อหนังสือออนไลน์ new
5. รายชื่อวารสารที่บอกรับ
    รายชื่อวารสารที่บอกรับปี 2550
    รายชื่อวารสารที่บอกรับปี 2551
6. รายชื่อวารสารที่ทำดรรชนี
7. รายการหนังสือผ่านการคัดเลือก
    7.1 ปีงบประมาณ 2552
         1. รายการคัดเลือกจากงาน Bookfair 2552
         2. รายการเสนอซื้อวัสดุตำราจากคณะ 2552
         3. รายการหนังสือ Update, และหนังสือเด็ก 2552
    7.2 ปีงบประมาณ 2551
         1. รายการเสนอซื้อวัสดุตำราจากคณะ 2551
         2. รายการคัดเลือกจากงาน Bookfair 2551
         3. รายการหนังสือ Update, VCD Update และหนังสือเด็ก 2551
    7.3 ปีงบประมาณ 2550
         1. การเสนอซื้อจากอาจารย์แต่ละคณะ 2550
         2. งาน Book Fair 2550
8. ดรรชนีบทความวารสารใหม่
   ประจำเดือน กันยายน 2552 new
9. รายชื่อสื่อโสตทัศน์ใหม่
   ประจำเดือน กันยายน 2552 new
บริการอื่นๆ ...
1. ตรวจสอบข้อมูลการลงเวลา ปฏิบัติงาน
2. บริการข่าวสารผ่าน Web
3. วิธีการเขียนบรรณานุกรม พร้อมตัวอย่าง (ต่างประเทศ)
 
     
  ฐานข้อมูลวารสารออนไลน์  
 
ฐานข้อมูลจาก สกอ. ฐานข้อมูลที่บอกรับโดยสำนักฯ
1. ScienceDirect (เฉพาะมหาวิทยาลัยของรัฐ 24 แห่ง) 1. ACS Publication (คู่มือ)
2. IEL (IEEE/IET) (คู่มือ) 2. ฐานข้อมูลกฤตภาคออนไลน์
    การเข้าใช้งาน คลิกที่นี่ (ถึง 18 ก.ค. 52)
3. Proquest Dissertation & Theses (คู่มือ)  
4. ACM Portal (คู่มือ)  
5. ABI/INFORM ฐานข้อมูลทดลองใช้จาก สกอ. บอกรับ
6. H.W.Wilson (คู่มือ) 1. Business Monitor International เป็นฐานข้อมูลทางธุรกิจ วิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงิน และทางการเมือง (GLO BAL COUNTRY RISK & FINANCIAL MARKETS, INDUSTR Y AND COMPANY ANALYSIS) (ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2552 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2553) คู่มือการใช้งาน
7. ISI Web of Science (คู่มือ) 2. SocINDEX with Full Text เป็นฐานข้อมูลทางด้านสังคมศาสตร ์และมนุษยศาสตร์ ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชาต่างๆ มากมาย เช่น ปรัชญา, ประวัติศาสตร์, ศาสนา, จริยธรรมและคุณธรรม, สังคมสงเคราะห์, จิตวิทยา, อาชญวิทยา, ประชากรศาสตร์, โครงสร้างทางสังคม และอื่นๆอีกมากมาย โดยมีวาสารฉบับเต็ม (Full Text) ที่สามารถสืบค้นได้มากกว่า 746 ชื่อเรื่อง (ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552)
8. Springerlink - Journal คู่มือการใช้งานฐานข้อมูล จาก สกอ.(เครือข่ายห้องสมุด)
9. Academic Search Elite  
10. Education Research Complete  
ฐานข้อมูลอื่นๆ .. ฐานข้อมูลสำนักวิทยบริการจัดทำเอง
1. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 1. ฐานข้อมูลวารสารวิชาการ มอบ. (Update Vol.10, No.02 ปี 2008)
2. สืบค้นผ่าน sansarn.com 2. ฐานข้อมูล JDB(ACS backup)
3. Journal Link 3. Pulinet (เครือข่ายห้องสมุด)
4. รายการบทความที่มีการสั่งซื้อ หรือยืมระหว่างห้องสมุด  
5. ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมห้องสมุด มหาวิทยาลัยของรัฐ 24 แห่ง (UC)  
6. ตรวจสอบค่า Impact Factors ของวารสารวิชาการไทย ปี 2550 (ศนย์ TCI)
7. ฐานข้อมูลวิจัย-วิทยานิพนธ์เต็มรูป (สุ่มเลือก Server สำหรับสืบค้นจากทั้งหมด 12 เครื่อง)
    ตรวจสอบรายชื่อสมาชิก TDC (Update ณ วันที่ 14/5/2555 16:52:24)
8. ฐานข้อมูลวิทยานิิพนธ์ไทย ออนไลน์
9. ฐานข้อมูลงานวิจัยไทยออนไลน์


สืบค้นข้อมูล TDC จาก ThaiLIS ผ่าน Google Search
Google
dcms.thailis.or.th
World Wide
แหล่งวารสารฟรีอื่นๆ ..
1. ฐานข้อมูลวารสารฟรี จาก www.doaj.org
    บริการวารสารกว่า 3,500 ชื่อเอกสารกว่า 195,000 รายการ
2. ฐานข้อมูลใช้ฟรีผ่าน Internet
 
     

  ฐานข้อมูลหนังสือออนไลน์  
 
CRCNetBase 1. ฐานข้อมูล หนังสือออนไลน์ CRCNetBase จากบริษัท Booknet ทางด้านการวิทยาศาสตร์ ให้บริการสืบค้น ทั้งชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง และสารบัญหนังสือ จำนวน 5,670 รายชื่อ และใช้ได้ตลอดคลิกเพื่อสืบค้น
Global Media 2. ฐานข้อมูล หนังสือออนไลน์ Global Media จากบริษัท Booknet ทางด้านการวิทยาศาสตร์ ให้บริการสืบค้น ทั้งชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง และสารบัญหนังสือ จำนวน 6 รายชื่อ และใช้ได้ตลอดคลิกเพื่อสืบค้น
F.A. Davis Company 3. ฐานข้อมูล หนังสือออนไลน์ F.A. Davis Company จากบริษัท Booknet ทางด้านการแพทย์ พยาบาล และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้บริการสืบค้น ทั้งชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง และสารบัญหนังสือ จำนวน 10 รายชื่อ และใช้ได้ตลอดคลิกเพื่อสืบค้น
Clinical Publishing 4. ฐานข้อมูล หนังสือออนไลน์ Clinical Publishing จากบริษัท Booknet ทางด้านการแพทย์ เภสัชศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้บริการสืบค้น ทั้งชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง จำนวน 6 รายชื่อ และสารบัญหนังสือ และใช้ได้ตลอดคลิกเพื่อสืบค้น
Momentum Press 5. ฐานข้อมูล หนังสือออนไลน์ Momentum Press จากบริษัท Booknet ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ให้บริการสืบค้น ทั้งชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง และสารบัญหนังสือ จำนวน 2 รายชื่อ ใช้ได้ 1 ปี เริ่มใช้งาน 1 ก.ย. 2552 - 31 ส.ค. 2553คลิกเพื่อสืบค้น
Business Expert Press 6. ฐานข้อมูล หนังสือออนไลน์ Business Expert Press จากบริษัท Booknet ทางด้านการบริหาร การจัดการ ให้บริการสืบค้น ทั้งชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง จำนวน 13 รายชื่อ และสารบัญหนังสือ ใช้ได้ 1 ปี เริ่มใช้งาน 1 ก.ย. 2552 - 31 ส.ค. 2553คลิกเพื่อสืบค้น
eBook From Elsevier 7. ฐานข้อมูล eBook จาก Elsevier โดยการบอกรับของ สำนักวิทยบริการ งบประมาณปรนี้ประมาณ 200,000 บาท และมีจำนวนหนังสือทั้งสิ้น 252 รายชื่อ สามารถเข้าสืบค้นได้ โดยใช้ platform เดียวกันกับ www.sciencedirect.com และใช้งานผ่าน IP ของสถาบันเช่นกันและใช้งานผ่าน Link ที่กำหนดให้
เข้าใช้งานได้ที่นี่
** คู่มือการใช้งานเบื้องต้น
bestbook online 8. ฐานข้อมูล eBook Digital Library และ Joint Research Projects eContent Collection เป็นฐานข้อมูล eBook ที่ มหาวิทยาลัย โดยสำนักวิทยบริการสมทบเงินเพื่อเข้าร่วมโครงการ ร่วมกับมหาวิทยาลัยในโครงการ Thai University eBooks Net เ็ป็นเฟสที่2 โดยสมทบเงิน จำนวน 300,000 บาท และมีจำนวนหนังสือทั้งสิ้น 1,600 รายชื่อ สามารถเข้าสืบค้นได้ โดยใช้ platform เดียวกันกับ Netlibrary และใช้งานผ่าน IP ของสถาบันเช่นกันและใช้งานผ่าน Link ที่กำหนดให้เท่านั้น ซึ่งเป็นหนังสือคนละชุดกับ Netlibrary ที่ให้บริการก่อนหน้านี้ เข้าใช้งานได้ที่นี่การแก้ไขปัญหาการใช้งานเบื้องต้น ข้อสังเกตการเชื่อมต่อระบบ
** ตรวจสอบรายชื่อหนังสือจำนวน 1,568 รายชื่อ (ยังไม่รวมกับ ม.ศิลปากรซื้อเพิ่ม 34 รายชื่อ)
eBooks จาก Thai University eBooks Net 9. ฐานข้อมูล Thai University eBooks Net ซึ่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ทำ ความตกลง ร่วมจัดหา และใช้หนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับ สมาชิกในภาคีความ ร่วมมือ Thai University eBooks Net และได้จัดเลือกหนังสือ เพื่อซื้อเข้าสมทบใช้ ในภาคี ทาง OCLC/NetLibrary ได้ติดตั้งระบบให้เข้าช้ได้ตาม IP range ของแต่ละ มหาวิทยาลัย ...อ่านต่อ
e-Books from springerlink 10. ฐานข้อมูล SpringerLink eBooks เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ที่ให้บริการออนไลน์ อย่างสมบูรณ์แบบจากสำนักพิมพ์ Springer-Verlag โดยรวรวมหนังสือมากกว่า 2,300 รายชื่อ ซึ่งครอบคลุมทุกสาขาวิชา และให้บริการผ่าน IP Address ของแต่ละสถาบัน ...คลิกเพื่อสืบค้น
งานวิจัยและวิทยานิพนธ์ ของต่างประเทศฉบับเต็ม 11. ฐานข้อมูล วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ของ ต่างประเทศซึ่งให้บริการในรูปแบบ PDF ไฟล์ จำนวน 3,850 ชื่อเรื่อง ให้บริการสืบค้น 3 รูปแบบคือ Structure Field Search / Text Search และ Extended Search ซึ่งเป็น ฐานข้อมูลที่ครอบคลุมเนื้อหาทุกสาขาวิชา ...คลิกเพื่อสืบค้น
 
     

  ฐานข้อมูลวิจัย-วิทยานิพนธ์ ม.อุบลฯ  
งานวิจัยและวิทยานิพนธ์ มอบ. ฐานข้อมูล งานวิจัยและวิทยานิพนธ์ มอบ. เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมเอางานวิจัย วิทยานิพนธ์ ของอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ป.โท และ ป.เอก ในมหาวิทยาลัย หรือจากหน่วยงานอื่นที่ต้องการ เผยแพร่ผลงาน และสามารถสืบค้นและ Download เอกสารฉบับเต็ม ได้ในรูปแบบ PDF ไฟล์หรือไฟล์รูปแบบอื่นๆได้ ...คลิกเพื่อสืบค้น
 
เวลาเปิดบริการ
เปิดภาคเรียนปกติ
จันทร์-ศุกร์
08.30-22.30
เสาร์-อาทิตย์
11.00-19.00
พิเศษช่วงสอบ
จันทร์-อาทิตย์ เปิด 24 ชม.
ยืม-คืน ถึง 24.00 น.
สอบกลางภาค
ประมาณ ธ.ค.
ปิดภาคเรียน
จันทร์-ศุกร์
08.30-16.30
หยุดวันนักขัตฤกษ์

สายตรงผู้บริหาร
สายตรงผู้อำนวยการ

สืบค้นหนังสือ ฯ
สืบค้นหนังสือ วารสาร สื่อโสตฯ


โปรแกรมช่วยสืบค้นหนังสือฯ

รายงานประจำปี

ห้องประชุม
        กลุ่มย่อย
ตารางการใช้ห้องประชุมกลุ่มย่อย

ประกันคุณภาพ

การจัดการ
        องค์ความรู้

มุมเด็ก
มุมเด็ก สำนักวิทยบริการ

แบบฟอร์มขอใช้บริการต่างๆ
หน้าหลัก สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หน้าหลัก
เลขที่ 85 ถนนสถลมาร์ค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ 045-353137 หรือ 045-353149 โทรภายใน 3137, 3149 หรือ 1820

Started on 10/02/2009 :: Contact us @admin@

ออกแบบสำหรับ 1,024*768 Resolution และ IE5 ขึ้นไป