สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
Home
Full Serach
Volume Search
View all document
User Help
Contact Usวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
   วารสารวิชาการ ม.อบ. ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2551 ซึ่งสามารถสืบค้นได้จาก ระบบ VTLS ได้ โดยแบ่งเป็นหมวด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
วารสารวิชาการ ม.อบ. ปี 2008 ฉบับที่ 2
เลือกรายการวารสาร จาก ปีที่พิมพ์และฉบับที่ของวารสาร
สืบค้น ::02  ตัวกรอง ::Vol10  Method ::Number
แสดงผล :: 20 Records of 1
Title Year
 Simulation of Velocity Distribution of Interstellar Matter in the Solar System
Chanruangrit Channok
Faculty of Science Ubonrajathanee University ISSN:1685-7941
2008
Vol.10; No.02
 การปนเป??อนสารหนูในน้ำใต?ดินเขตลุ?มแม?น้ำโขงตอนล?าง
ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล
คณะวิทยาศาสตร? มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ISSN:1685-7941
2008
Vol.10; No.02
 การพัฒนารูปแบบการอนุรักษ?และส?งเสริมผลผลิตจากตาลโตนด กรณีศึกษาชุมชนตําบลปากน้ำอําเภอบางคล?า จังหวัดฉะเชิงเทรา
ลักษณาพร โรจน?พิทักษ?กุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร? ISSN:1685-7941
2008
Vol.10; No.02
 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหนอนตายหยาก (Stemona collinsae Craib)
กาญจนา รุ?งรัชกานนท? และ อริยาภรณ? พงษ?รัตน?
คณะเกษตรศาสตร? มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ISSN:1685-7941
2008
Vol.10; No.02
 การเพิ่มสมรรถนะเครื่องอบแห?งพลังงานแสงอาทิตย?
พูลทวี ศรพรหม และ อําไพศักดิ์ ทีบุญมา
คณะวิศวกรรมศาสตร? มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ISSN:1685-7941
2008
Vol.10; No.02
 ความคิดเห็นของนิสิตพยาบาลชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยมหาสารคามต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชาเภสัชวิทยา 1 ของนิสิตพยาบาล
อิสรา จุมมาลี และวิลาสิฯ หิรัญพานิช
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ISSN:1685-7941
2008
Vol.10; No.02
 ความสัมพันธ?ระหว?างคุณลักษณะบรรษัทภิบาลกับศักยภาพในการแข?งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย?อมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สุภาวดี ขุนทองจันทร?
คณะบริหารศาสตร? มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ISSN:1685-7941
2008
Vol.10; No.02
 ความสุขของบัณฑิตบริหารธุรกิจในมุมมองพุทธเศรษฐศาสตร?
วรรณา ประยุกต?วงศ? และ ชนัญฎา สินชื่น
คณะบริหารศาสตร? มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ISSN:1685-7941
2008
Vol.10; No.02
 เทคนิคการแพร?กระจายความผิดพลาดในงานสํารวจ
ธีระ ลาภิศชยางกูล
คณะวิศวกรรมศาสตร? มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล?าธนบุรี ISSN:1685-7941
2008
Vol.10; No.02
 แนวทางการสร?างเสริมสุขภาพผู?ป?วยเบาหวานชนิดไม?พึ่งอินซูลิน (NIDDM)
มินตรา สาระรักษ?
วิทยาลัยแพทยศาสตร?และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ISSN:1685-7941
2008
Vol.10; No.02
 ผลกระทบของสนามเวลาต?อการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อพืช
อภิชัย ศิวประภากร วาริณี พละสาร และ อรัญญา พิมพ?มงคล
คณะวิทยาศาสตร? มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ISSN:1685-7941
2008
Vol.10; No.02
แสดงผล :: 20 Records of 1

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์. 045-288395,288397 โทรสาร. 045-288397
© copyright Instructional Resources Center :: UBU © IRC 2005
Best viewed in 800x600 resolution
webmaster