วารสารวิชาการ ม.อุบลราชธานี
ลำดับ ชื่อบทความ ผู้แต่ง / ผู้วิจัย หน่วยงาน ปีที่พิมพ์ี่ ISSUE เลขหน้า ISSN
91 Multivariate analysis of Pangasiids and Silurids Upstream Migration from the Mekong into the Mun river, Thailand. Tuantong Jutagate, Thanatip Lamkom, Chaiwut Krutpan, Praneet Ngamsnae and Kanjana Payooha. Fisheries Program, Faculty of Agriculture, Ubon Rajathanee Unoversity 2005 Vol.7; No.01 45-68 1685-7941
92 การผลิตมังคุดคุณภาพ "Quality Mangosteen Product" รัชฎาภรณ์ จันทาศรี(1) และ ศิรินันท์ สีดี(2) / Ratchadaporn Janthasri and Sirinan Sridi ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (1) และ นักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (2) / Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Ubon Rajathanee University and Student of Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Ubon Rajathanee University 2005 Vol.7; No.01 13-44 1685-7941
93 Caltivars of main Longan in Thailand. Ratchadaporn Janthasri and Sathip Pasuvitayagon Department of Horticulture, Faculty of Agriculture, Ubon Rajathanee University. 2005 Vol.7; No.01 1-12 1685-9741
94 การใช้สมุนไพรในจังหวัดอุบลราชธานี = The Uses of Medicinal Plants in Ubon Rajthanee นิธิมา สุทธิพันธุ์, ชุตินันท์ ประสิทธิภูริปรีชา, นุตติยา วีระวัธนชัย และ จรรยา อิทรหนองไผ่ =Nitima Suttipan, Chutima Prasitpuriprecha, Nutiya Werawattanachai and Junya Intaranongpai คณะเภสัชสาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี = Faculty of Pharmaceutical Science, Ubon Rajathanee University 2004 Vol.6; No.02 117-138 1685-7941
95 สำรวจและรวบรวมพืชสมุนไพรของจังหวัดอุบลราชธานี = The Investigation and Collection of Medicinal Plants in Ubon Rajathanee นิธิมา สุทธิพันธุ์(1), บังอร ศรีพานิชย์กุลชัย(2), สุดารัตน์ หอมหวล(1) = Nitima Suttipana(1), Bungorn Sripanidkulchai(2) and Sudarat HomHual(1) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี(1) และ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น(2) = Faculty of Pharmaceutical Science, Ubon Rajathanee University(1) and of Pharmaceutical Science, Khonkaen University(2) 2004 Vol.6; No.02 93-116 1685-7941
96 การตรวจวัดและแปลผลระดับยาในเลือด : ความต้องการอุปสรรคและปัญหาในการเปิดให้บริการภายในโรงพยาบาล ในมุมมองของผู้บริหารโรงพยาบาล แพทย์ และเภสัชกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ = Therapeutic Drug Monitoring : The Need, Obstacles and Problem on setting up the Service in view of Hospital Administrators, Physicians and Pharmacists in the North East นัทที พัชราวนิช(1), ศักสิทธิ์ ศรีภา(1), นิคม สิทธิ์กไรพงษ์(2), ปรีดาสันต์ ดวงพิลา(2) และ ปฤชาติ พันธ์ดวง(2) = Nattee Pacharavanich(1), Saksit Sripa(1), Nikom Sitthikraipong(2), Preedasan Duangpila(2) and Patumchart Panduang(2) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี(1) และ นักศึกษาชั้นปีที่5 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี(2) = Faculty of Pharmaceutical Science, ubon Rajathanee University(1) and the fifth year pharmaceutical science student, Ubon Rajathanee University 2004 Vol.6; No.02 77-92 1685-7941
97 Study of Bacteriocin Produced by Lactococcus lactis N3 Pongsak Rattanachaikunsopon(1), Parichat Phumkhachorn(1), Kwang-Wang Song(2), Song-Yi Kim(2) and Sung-Sik Yoon(2) Department of Biological Science, Faculty of Science, Ubon Rajathnee University(1) and Institute of Funtional Biomatterials and Biotechnology, Yonsei University, South Korea(2) 2004 Vol.6; No.02 65-76 1685-7941
98 การคัดแยกแบคทีเรียที่เจริญที่อุณหภูมิสูงที่มีประสิทธิภาพในการรีดิวซ์โครเมต = Isolation of Chromate - Reducing Thermophilic Bacteria ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล = Pranee Pattanapipitpaisal ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี = Department of Biological, Faculty of Science, Ubon Rajathanee University 2004 Vol.6; No.02 53-64 1685-7941
99 ไดโอดเรืองแสงที่มีสารเรื่องแสงเป็นสารอินทรีย์ : ทางเลือกใหม่สำหรับการแสดงภาพ = Oragnic Ligth-Emitting Diode (OLED) : A Bright Future for Displays วินิช พรมอารักษ์ = Vinich Promarak ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี = Department of Chemistry, Faculty of Science, Ubon Rajathanee University 2004 Vol.6; No.02 43-52 1685-7941
100 การศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิ์ภาพการผลิตของโรงงานผลิติชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการเกษตรของโรงงานตัวอย่าง กรณีศึกษา : โรงงานชัยดำรงค์ จังหวัดอุบลราชธานี = A study for increasing productivity in case study (Agricultural Machinery Parts Factory) : Chaidamrong Factory, Ubon Rajathanee นุชสรา เกรียงกรกฎ และ ปรีชา เกรียงกรกฎ = Nuchsara Kriengkorakot and Preecha Kriengkorakot ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี = Industrial Engineering Department, Faculty of Engineering, Ubon Rajathanee University 2004 Vol.6; No.02 15-42 1685-7941
จำนวน 148 รายการ, ขณะนี้อยู่ที่หน้า่ 10 จากทั้งหมด 15
ไปที่หน้า 
[ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ]
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์. 045-288395,288397 โทรสาร. 045-288397
© copyright Instructional Resources Center :: UBU © IRC 2005
Best viewed in 800x600 resolution
webmaster