ความรู้สึกของตูบน้อย

ผู้แต่ง : เดจัน เบโกวิก,ไซมอน มารินโควิก

ภาพประกอบ : ดูสัน พาฟลิก

สำนักพิมพ์ : อักษรา ฟอร์คิด จำกัด

เป็นเรื่องราวของตูบน้อยแสดงความรู้สึกต่างๆ เมื่อน้องๆได้อ่าน ผู้เขียนจะให้น้องๆเดา ความรู้สึกของตูบน้อยว่าในเหตุการณืที่เกิดขึ้นนั้นตูบน้อย มีความรู้สึกอย่างไร ซึ่งสนุกมาก เหมาะสำหรับคุณแม่เอาไว้อ่านให้ลูกฟังและถามความรู้สึกของลูก เป็นหนังสือที่น่าอ่านมากทีเดียว

เป็นหนังสือชุด มีทั้งหมด 3 เล่ม ความต้องการของหมีน้อย

และความกลัวของสิงโตน้อย

สนใจยืมได้ที่มุมเด็ก สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน

 

รายชื่อ หนังสือดี 100 ชื่อเรื่องที่เด็กและเยาวชนไทยควรอ่าน

 

โครงการคัดเลือกหนังสือดีที่เด็กและเยาวชนไทยควรอ่านเป็นโครงการวิจัยต่อเนื่องจากโครงการวิจัยคัดเลือกหนังสือดี100 เล่มที่คนไทยควรอ่าน โดยมีจุดมุ่งหมายการกระตุ้นให้เด็ก และเยาวชนไทยรักการอ่านหนังสือมากขึ้น และมีคู่มือในการอ่านหนังสือดีการรักการอ่านเป็นกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองที่สำคัญผู้ที่สนใจเรื่องการปฏิรูปการศึกษาน่าจะถือว่า การส่งเสริมให้คนอ่านหนังสือมากขึ้น เป็นกิจกรรมส่วนสำคัญของการปฏิรูปการศึกษา การรักการอ่านนี้ จะมีผลถึงการปฏิรูปทางความคิด ความอ่านที่จะมีผลต่อการปฏิรูปทางเศรษฐกิจสังคมได้ต่อไป
 
คณะผู้วิจัยและการดำเนินงานคัดเลือก
คณะผู้วิจัยหลักประกอบด้วย
1.อ.วิทยากร เชียงกูล
2.อ.กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์
3.รศ.ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์
4.คุณพรพิไล เลิศวิชา
5.รศ.เกริก ยุ้นพันธ์
คณะผู้วิจัยเป็นผู้ดำเนินการสำรวจ อ่าน คัดเลือก รวมทั้งสัมภาษณ์ ระดมความเห็นจากครู อาจารย์ ผู้ปกครอง เด็กและเยาวชน และนำข้อคิดต่างๆ มาประชุมปรึกษาหารือกัน ประมาณเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อร่วมกันคัดเลือก โดยอาศัยเสียงส่วนใหญ่ มีการนำเสนอชื่อหนังสือที่เห็นว่า ควรเข้ารอบ นำมาอ่านเปรียบเทียบกัน และมีการคัดเข้าและคัดออกหลายครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่า คณะผู้วิจัยจะคัดเลือกหนังสือดีตามหลักเกณฑ์ที่วางไว้เพียงจำนวนน้อย รวมแล้วประมาณ 100 ชื่อเรื่อง เพื่อเป็นตัวอย่างหนังสือดี และช่วยให้คนอ่านรู้สึกว่า อ่านแล้วได้อะไรจากหนังสือเหล่านี้จริงๆ
สิ่งที่คณะผู้วิจัยเราวางเป้าไว้ คือ การคัดเลือกหนังสือดีๆ ที่ทั้งเขียนได้งดงาม สนุกน่าอ่าน และมีเนื้อหาสาระให้ความบันดาลในแก่ผู้อ่านในเชิงมนุษยธรรม การมองโลกในแง่สร้างสรรค์อย่างวิพากษ์วิจารณ์
ที่เราไม่นำหนังสือแปลจากวรรณกรรมดีเด่นของต่างชาติมาคัดด้วย เพราะอาจจะไม่ยุติธรรม เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับหนังสือที่คนไทยเขียน และเพราะเราอยากสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนของเรารู้จักความเป็นไทย และอยากสนับสนุนให้กำลังใจนักเขียนไทยเพิ่มมากขึ้น เราเห็นด้วยว่า เด็กไทยควรอ่านหนังสือดีของชาติอื่นๆ ด้วย แต่น่าจะต้องอ่านทั้งหนังสือดีๆ ของไทย และหนังสือดีๆ ของต่างประเทศควบคู่กันไป
 
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก
1. เป็นหนังสือเล่ม ประเภทบันเทิงคดี (นิทาน นิยาย เรื่องสั้น
บทกวี) ที่เขียนขึ้นเอง โ&