คู่มือการใช้งานระบบประชาสัมพันธ์งานบริการ

Total View : 1,778 views | Print This Post

สามารถเข้าใช้งานได้จาก URL : http://qakm.lib.ubu.ac.th/counterservice/ และ คู่มือการใช้งาน สอบถามเพิ่มเติ่ม อนวัช โทร. 3139 e-mail : anawat13@gmail.com >> Read More Detail ...

Posted under Uncategorized by admin on Tuesday 19 February 2013 at 9:09 am

การสร้างแบบฟอร์มและข้อสอบออนไลน์ด้วย Google Apps

Total View : 2,488 views | Print This Post

การอบรมใน “โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน ICT รองรับ Digital Economy ประจำปีงบประมาณ 2560” หลักสูตร ICT 106 การสร้างแบบฟอร์มและข้อสอบออนไลน์ด้วย Google Apps ในวันที่ 1 ธ>> Read More Detail ...


การใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ประจำปีงบประมาณ 2560

Total View : 1,310 views | Print This Post

รายงานผลการเข้าร่วมอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 15-17 ก.พ. 2560 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รายละเอียดดังเอกส>> Read More Detail ...


องค์ความรู้ Smart Office

Total View : 915 views | Print This Post

samaryแนวปฏิบัติที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากร การเป็นหน่วยงานอัจฉริยะ Smart Office >> Read More Detail ...

Posted under ทั่วไป by see-chompoo on Monday 20 February 2017 at 4:31 pm

สุนทรียสนทนา_Smart Office

Total View : 962 views | Print This Post

ผลการรวบรวมความรู้จากบุคลากร บรรยากาศของสำนักงานเลขานุการ วันที่ 7 ธ.ค 59 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบัวหลวง Secretary บรรยากาศของฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา วันที่>> Read More Detail ...

Posted under KM ฝ่าย ปีงบประมาณ,ปีงบประมาณ 2560 by see-chompoo on Thursday 22 December 2016 at 2:53 pm

สรุป KM สนง.

Total View : 1,364 views | Print This Post

บุคลากรสำนักงานเลขานุการ แลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อการเป็นหน่วยงานอัจริยะ (Smart Office) โดยแต่ละงานได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการนำเทคโนโลยีมาใช้>> Read More Detail ...


Total View : 1,779 views | Print This Post

งานสังเคราะห์แนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพ >> Read More Detail ...

Posted under ทั่วไป by lisimaka on Monday 31 August 2015 at 2:13 pm

คู่มือการขอรหัส DOI โดย คุณสุพาภรณ์ ทาจิตต์

Total View : 931 views | Print This Post

ประชาสัมพันธ์คู่มือการขอรหัส DOI โดย คุณสุพาภรณ์  ทาจิตต์  สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่  DOI >> Read More Detail ...

Posted under KM ฝ่าย ปีงบประมาณ by admin on Thursday 27 August 2015 at 9:27 am

การศึกษา FCPX ตอน 1

Total View : 959 views | Print This Post

คู่มือการศึกษา  FCPX ตอน 1 สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ FCPX-1 โดย นายเทวิน  ศรีดาโคตร >> Read More Detail ...

Posted under KM ฝ่าย ปีงบประมาณ by admin on Thursday 13 August 2015 at 3:43 pm

ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมอบรมหนังสือทำมือและซ่อมหนังสือ ระหว่างวันที่ 4-5 มิถุนายน 2558

Total View : 1,043 views | Print This Post

ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมอบรมหนังสือทำมือและซ่อมหนังสือ ระหว่างวันที่ 4-5 มิถุนายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร โดยคุณนรา พิม>> Read More Detail ...

Posted under KM ฝ่าย ปีงบประมาณ by admin on Wednesday 5 August 2015 at 1:48 pm

ประชาสัมพันธ์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมอบรม การสร้าง E -Book

Total View : 909 views | Print This Post

เรียน บุคลากรสำนักวิทยบริการ ตามที่ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมอบรมการสร้าง E- Book  เมื่อวันที่ 2- 3 กรกฎาคม 2558 ณ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนัน>> Read More Detail ...

Posted under KM ฝ่าย ปีงบประมาณ by admin on Tuesday 4 August 2015 at 9:30 am

Next Page »