แบบฟอร์มบันทึกข้อความ

Total View : 5,411 views | Print This Post

ตัวอย่าง แบบฟอร์มบันทึกข้อความ จัดทำขึ้นและอ้างอิงตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี   ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548   และจัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ในส่วนราชการสำนักวิทยบริการ ม.อุบลฯ ให้มีมาตรฐานและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

Posted under ทั่วไป by apinya_klin on Tuesday 19 February 2013 at 8:54 am

4 Comments

  1. Comment by poopey — February 19, 2013 @ 11:26 am

    เนื้อหาการอบรมมีประโยชน์มากค่ะ สามารถนำมาปรับใช้ในการทำงานได้

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.