แบบฟอร์มบันทึกข้อความ

Total View : 4,759 views | Print This Post

ตัวอย่าง แบบฟอร์มบันทึกข้อความ จัดทำขึ้นและอ้างอิงตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี   ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548   และจัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ในส่วนราชการสำนักวิทยบริการ ม.อุบลฯ ให้มีมาตรฐานและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

Posted under ทั่วไป by apinya_klin on Tuesday 19 February 2013 at 8:54 am

4 Comments

 1. Comment by poopey — February 19, 2013 @ 11:26 am

  เนื้อหาการอบรมมีประโยชน์มากค่ะ สามารถนำมาปรับใช้ในการทำงานได้

 2. Trackback by bin lunz — March 28, 2013 @ 4:45 pm

  Great information…

  This can be fantastic. An watch and this keep so we are baffled. We are precisely interested in this kind of ideas. Only one appreciate ones lay, and amount your time in this. Please keep adding information to. These are remarkable great important info…

 3. Trackback by แนวโน้มราคาทอง — May 10, 2013 @ 10:39 am

  แนวโน้มราคาทอง…

  การจัดการความรู้ สำนักวิทยบริการ » แบบฟอร์มบันทึกข้อความ…

 4. Trackback by Papagena — May 15, 2013 @ 9:07 am

  Papagena…

  การจัดการความรู้ สำนักวิทยบริการ » แบบฟอร์มบันทึกข้อความ…

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.