ขั้นตอนการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์และการจัดซื้อวัสดุหนังสือวารสารและตำรา

Total View : 2,826 views | Print This Post

เพื่อให้ผู้ใช้บริการทราบถึงขั้นตอนในการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์และขั้นตอนการจัดหาวัสดุหนังสือวารสาร

และตำรา  งานพัสดุจึงได้ถ่ายถอดองค์ความรู้  ในวันที่ 21 มิถุนายน 2556  ที่ผ่านมา  และเพื่อให้เกิด

ความเข้าใจที่มากขึ้น  งานพัสดุ  จึงเผยแพร่บน webblog เพื่อให้ผู้สนใจเข้าศึกษาหากมีข้อสงสัยกรุณา

ติดต่อที่งานพัสดุ โทร 1807 หรือ 3141

kmขั้นตอนการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์และขั้นตอนการจัดหาวัสดุหนังสือวารสารและตำรา

Posted under ทั่วไป by aud on Monday 1 July 2013 at 5:06 pm

73 Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.