การประชาคมอาเซี่ยน

Total View : 1,173 views | Print This Post

     อาเซียน : สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ASEAN : Association of South East Asian Nations

•ก่อตั้งขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) ลงนามที่วังสราญรมย์ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510

    โดย พันเอก (พิเศษ) ถนัด คอมันตร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

•สมาชิกก่อตั้ง 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย

สมาชิกอาเซี่ยน  ประกอบด้วย 10 ประเทศ  ดังนี้

1. บรูไน ดารุสซาลาม  (Brunei Darussalam)

2. กัมพูชา  (Cambodia)

3. อินโดนีเซีย  (Indonesia)

4. ลาว  (Laos)

5. มาเลเซีย  (Malaysia)

6. เมียนมาร์  (Myanmar)

7. ฟิลิปปินส์  (Philippines)

8. สิงคโปร์  (Singapore)

9. ไทย  (Thailand)

10. เวียดนาม  (Vietnam)

รายละเอียดเพิ่มเติม  ตามลิ๊งค์  ASEAN 58

Posted under KM ฝ่าย ปีงบประมาณ by สาระไทย on Tuesday 28 August 2012 at 4:49 pm

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.