ที่มา
        

ฐานข้อมูลนี้ได้ทำการคัดเลือกและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่เกิดจากการดำเนินโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ของบุคลากร หรือ หน่วยงานในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งมีข้อมูลตั้งแต่ปี 2541 เป็นต้นมา สามารถสืบค้นข้อมูลได้จาก ชื่อเรื่อง ชื่อหัวหน้าโครงการ ปีที่ดำเนินโครงการ หรือคำสำคัญได้

ปี2541  3  รายการ
ปี2542  5  รายการ
ปี2543  4  รายการ
ปี2544  3  รายการ
ปี2545  9  รายการ
ปี2546  4  รายการ
ปี2547  7  รายการ
ปี2548  14  รายการ
ปี2549  7  รายการ
ปี2550  3  รายการ
ปี2552  1  รายการ

Contents

การศึกษาวัฒนธรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวในจังหวัดอุบลราชธานี
หัวหน้าโครงการ : อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์

สาระสังเขป : รายงานได้นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวในจังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ การแปรรูปจากข้าวเปลือก เช่น ข้าวซ้อมมือ ข้าวกล้อง ข้าวขาว การแปรรูปจากข้าวและแป้งข้าว เช่น ขนมจีน ข้าวเม่า ขนมนางเล็ด กาละแม

งานข้อมูลท้องถิ่น สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทร. 045-353138 Fax. 045-353145
© Copyright 2009. All Rights Reserved. Design by: Tetmplate Kingdom.com