ที่มา
        

ฐานข้อมูลนี้ได้ทำการคัดเลือกและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่เกิดจากการดำเนินโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ของบุคลากร หรือ หน่วยงานในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งมีข้อมูลตั้งแต่ปี 2541 เป็นต้นมา สามารถสืบค้นข้อมูลได้จาก ชื่อเรื่อง ชื่อหัวหน้าโครงการ ปีที่ดำเนินโครงการ หรือคำสำคัญได้

ปี2541  3  รายการ
ปี2542  5  รายการ
ปี2543  4  รายการ
ปี2544  3  รายการ
ปี2545  9  รายการ
ปี2546  4  รายการ
ปี2547  7  รายการ
ปี2548  14  รายการ
ปี2549  7  รายการ
ปี2550  3  รายการ
ปี2552  1  รายการ

Contents

อนุรักษ์พันธุ์ไม้หายาก : กันเกราไม้มงคลประจำมหาวิทยาลัย
หัวหน้าโครงการ : วสุ อมฤตสุทธิ์

สาระสังเขป : รายงานได้นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการขยายพันธุ์ไม้กันเกรา ได้แก่ การเก็บและปรับปรุงสภาพเมล็เดพันธุ์ -- การเพาะเมล็ดและดูแลต้นกล้า -- การศึกษาการใช้สารเร่งการเจริญเติบโตกับต้นกล้ากันเกรา การศึกษาการนำไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ การใช้ประโยชน์โดยตรง -- สรรพคุณทางยา -- การศึกษาการใช้ประโยชน์จากไม้กันเกราในการเป็นไม้ย้อมสีฝ้าย

งานข้อมูลท้องถิ่น สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทร. 045-353138 Fax. 045-353145
© Copyright 2009. All Rights Reserved. Design by: Tetmplate Kingdom.com