ที่มา
        

ฐานข้อมูลนี้ได้ทำการคัดเลือกและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่เกิดจากการดำเนินโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ของบุคลากร หรือ หน่วยงานในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งมีข้อมูลตั้งแต่ปี 2541 เป็นต้นมา สามารถสืบค้นข้อมูลได้จาก ชื่อเรื่อง ชื่อหัวหน้าโครงการ ปีที่ดำเนินโครงการ หรือคำสำคัญได้

ปี2541  3  รายการ
ปี2542  5  รายการ
ปี2543  4  รายการ
ปี2544  3  รายการ
ปี2545  9  รายการ
ปี2546  4  รายการ
ปี2547  7  รายการ
ปี2548  14  รายการ
ปี2549  7  รายการ
ปี2550  3  รายการ
ปี2552  1  รายการ

Contents

การสำรววจวัฒนธรรมการปลูกผักพื้นบ้านเชิงเศรษฐกิจในจังหวัดอุบลราชธานี
หัวหน้าโครงการ : บุญส่ง เอกพงษ์

สาระสังเขป : การสำรวจวัฒนธรรมการปลูกผักพื้นบ้านเชิงเศรษฐกิจในจังหวัดอุบลราชธานีระหว่างเดือนตุลาคม 2550-กันยายน 2551 พบว่า มีผักพื้นบ้านที่ปลูกเป็นการค้าอยู่ 9 ชนิด ได้แก่ สลิด ขะแยง บัวบก บวบ ผักชีฝรั่ง ผักพายน้อย ผักเสี้ยน สะระแหน่ และข่าอ่อน เมื่อพิจารณาถึงผลตอบแทนแล้ว พบว่าผักขะแยงเป็นผักพื้นบ้านที่ให้ผลตอบแทนต่อพื้นที่สูงสุด

งานข้อมูลท้องถิ่น สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทร. 045-353138 Fax. 045-353145
© Copyright 2009. All Rights Reserved. Design by: Tetmplate Kingdom.com