:: ข้อมูลท้องถิ่น สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ::

ฐานข้อมูลท้องถิ่นออนไลน์

:: ฐานข้อมูลเสียงหมอพราหมณ์บายศรีสู่ขวัญ
ฐานข้อมูลเสียงเพื่อรวบรวมเสียงของหมอพราหมณ์หรือหมอทำขวัญในท้องถิ่นอีสาน ที่แสดงการสู่ขวัญหรือสูดขวัญในรูปแบบต่าง ๆ เช่น สู่ขวัญนาค สู่ขวัญแต่งงาน
 
:: สาระดีอีสาน..บน Youtube
รวบรวมวิดิทัศน์สารสนเทศอีสานที่เผยแพร่บน Youtube โดยเน้นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่นต่าง ๆ เช่น เกษตรกรรม ศิลปกรรม การแพทย์ ปรัชญา ภาษาและวรรณคดี เป็นต้น
 
:: ภูมิปัญญาการทอผ้าไหมพื้นบ้าน บ้านสมพรรัตน์
รวบรวมขั้นตอนต่าง ๆ เทคนิควิธีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการทอผ้าจากภูมิปัญญาของชาวบ้านสมพรรัตน์ นำเสนอในรูปแบบที่ทันสมัย เพื่อช่วยอนุรักษ์และส่งเสริมให้เศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานให้คงอยู่สืบไป และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนรู้จักอย่างกว้างขวางมากขึ้น
 
:: ไม้ย้อมสีธรรมชาติ
เว็บไซด์รวบรวมข้อมูลพรรณไม้ที่ใช้เป็นวัตถุสำหรับย้อมสีผ้าไไหมและผ้าฝ้ายที่นิยมใช้กันในภาคอีสาน เทคนิควิธีและส่วนที่นำมาใช้ ตลอดจนสีสรรที่ได้จากพืชพันธ์ุต่าง ๆ
 
:: ผลงานวิชาการของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ฐานข้อมูลนี้ได้ทำการรวบรวมผลงานวิชาการของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ งานวิจัย บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ซึ่งเป็นผลงานที่อาจารย์ท่านต่าง ๆ ได้นำเสนอเพื่อยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ
 
:: บทเรียนเพื่อการเรียนรู้สารสนเทศท้องถิ่น
จัดทำบทเรียนสารสนเทศท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง จำนวน 2 เรื่อง คือ เรื่องผักสมุนไพรท้องถิ่น และ ประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี นำเสนอด้วยเนื้อหาประกอบภาพ และวิดีทัศน์
 
:: วิดีทัศน์รวบรวมและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานจังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดมุกดาหาร
ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดำเนินการรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น งานศิลปหัตถกรรม งาน OTOPที่น่าสนใจของจังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดมุกดาหาร นำเสนอในรูปแบบของวิดีทัศน
 
:: ฐานข้อมูลหนังสือหายาก
รวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลสื่อสิ่งพิมพ์หายากในอีสานใต้และภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
 
:: วิดีทัศน์รวบรวมและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน
การจัดทำวิดีทัศน์เพื่อรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ งานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน กวีนิพนธ์พื้นบ้าน เพลงพื้นบ้าน ดนตรีพื้นบ้าน ฯลฯ ใน 7 จังหวัด ที่เป็นเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ จังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร ร้อยเอ็ด อำนาจเจริญ มุกดาหาร นครพนม
 
:: ฐานข้อมูลงานหัตถกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ได้ทำการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานหัตถกรรมจักสานภาคอีสาน, ธุงอีสาน, ผ้าทอพื้นเมืองอีสานใต้ โดย ดร.ประทับใจ สิกขา และพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านในภาคอีสาน โดย ดร.ศักดิ์ชาย สิกขา
 
:: ฐานข้อมูลช่างเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี
รวบรวมข้อมูลประวัติและผลงานช่างทำเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งประเภทเทียนแสลักและเทียนติดพิมพ์
 
:: ฐานข้อมูล เลื่องลือเล่าขานพระดังเมืองอุบล
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพระสงฆ์ พระพุทธรูป พระนักปราชญ์ ที่มีชื่อเสียง มีความสำคัญและเป็นที่เคารพบูชาของคนเมืองอุบลราชธานี ตลอดจนการนำเสนอเส้นทางการท่องเที่ยวไหว้พระในจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
 
:: นิทรรศการออนไลน์
นิทรรศการออนไลน์ เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างงานข้อมูลท้องถิ่น สำนักวิทยบริการ และบุคลากรหน่วยงานในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการจัดนิทรรศการหมุนเวียนเพื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลสารนิเทศที่เกิดจากการดำเนินงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
:: ฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี
รวบรวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก ร้านอาหาร และร้านของฝากของที่ระลึก ในจังหวัดอุบลราชธานี ตลอดจนงานประเพณีและเทศกาลที่สำคัญต่าง ๆ
 
:: ภาพเก่า..เล่าเรื่องเมืองอุบล
รวบรวมข้อมูลภาพเก่าจังหวัดอุบลราชธานี อาทิเช่น ภาพบุคคลสำคัญ อาคารสถานที่ สิ่งก่อสร้าง ศิลปวัฒนธรรมประเพณี หรือเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ
 
:: ฐานข้อมูลเสียงหมอลำกลอนสืบสานวัฒนธรรมอีสานใต้ ปี 2554
รวบรวมข้อมูลหมอลำกลอนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงของชาวอีสานที่นับวันจะหาฟังได้ยาก นอกจากนั้นแล้วยังสามารถดาวน์โหลดไฟล์เสียงไปฟังได้ด้วย
 
:: ฐานข้อมูลงานศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รวบรวมรายงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เริ่มต้นในปี 2553 สามารถสืบค้นได้จากชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ และคำสำคัญ
 
:: คะลำ : ข้อห้ามจากภูมิปัญญาบรรพบุรุษอีสาน
รวบรวมข้อมูลคะลำซึ่งเป็นจารีตประเพณีที่คนอีสานได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคน แบ่งออกเป็น 3 หมวดหมู่ คือ การคะลำเกี่ยวกับบุคคล สถานที่ และเวลา
 
:: ฐานข้อมูลรายงานการประชุมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รวบรวมข้อมูลรายงานการประชุมของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้แก่ การประชุมสภามหาวิทยาลัย การประชุมผู้บริหารหรือการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยี การประชุมมหาวิทยาลัยี ้เป็นแหล่งสืบค้นและรวบรวมข้อมูลที่แสดงถึงประวัติและวิวัฒนาการ
 
:: พิพิธภัณฑ์เสียงหมอลำกลอนสืบสานวัฒนธรรมอีสานใต้
รวบรวมข้อมูลหมอลำกลอน ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของคนอีสานที่นับวันจะสูญหายไปแล้ว จัดทำโดย ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
:: ฐานข้อมูลวัดในจังหวัดอุบลราชธานี
รวบรวมข้อมูลวัดกว่า 1500 วัดในจังหวัดอุบลราชธานี โดยแยกออกเป็นอำเภอต่าง ๆ และสามารถทำการสืบค้นด้วยคำสำคัญ ข้อมูลของแต่ละวัดประกอบด้วย สถานที่ตั้ง ประวัติวัด รูปภาพ และวิดีโอ
 
:: ฐานข้อมูลประเพณีการแห่เทียนพรรษาจากอดีต-ปัจจุบัน จังหวัดอุบลราชธานี
รวบรวมข้อมูลประเพณีแห่เทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีการสืบทอดกันมาช้านาน เพื่อให้ทราบถึงวิวัฒนาการของประเพณีตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน และเป็นการประชาสัมพันธ์และสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวจังหวัดอุบลราชธานี
 
:: ฐานข้อมูลจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รวบรวมข้อมูลจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่แสดงถึงประวัติ การบริหาร และพัฒนาการของมหาวิทยาลัย โดยแบ่งเป็นหมดหมู่ ทั้งหมด 15 หมวด สามารถสืบค้นข้อมูลได้จาก เลขที่หนังสือ ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง สาระสังเขป หมวดหมู่ หน่วยงานที่มอบจดหมายเหตุ และปีที่จัดทำ
 
:: ฐานข้อมูลรายงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รวบรวม และคัดเลือกข้อมูลที่น่าสนใจในรายงานผลการดำเนินงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
:: เค็มบักนัด อาหารพื้นบ้านโบราณคู่เมืองอุบล
ฐานข้อมูลที่รวบรวมประวัติความเป็นมา และเมนูอาหารที่ทำจากเค็มบักนัด อาหารพื้นบ้านโบราณของอุบลราชธานี จัดทำโดย คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
:: ลวดลายผ้าไหมจังหวัดอุบลราชธานี
รวบรวมข้อมูลลวดลายผ้าไหมในรูปแบบต่าง ๆ ขั้นตอนการทำแต่ละลวดลาย ซึ่งสวยสดงดงามตามแบบของคนอีสาน ผู้สนใจสามารถเข้าไปศึกษาและนำไปพัฒนาให้เข้ากับยุคสมัยได้
 
:: ประเพณีพื้นบ้าน ตำนานพื้นเมืองอุบลฯ
รวบรวมข้อมูลที่มีสาระเกี่ยวกับความเป็นมาของขนบธรรมเนียมประเพณีพื้นบ้าน ตามฮีตสิบสอง คองสิบสี่ ของคนอีสาน และความเชื่อ ตำนานต่าง ๆ ที่บอกเล่าสืบต่อกันมาแต่ก่อนเก่า
 
:: วัฒนธรรมการทอผ้าไหม จังหวัดอุบลราชธานี
มีข้อมูลรายละเอียดทุกขั้นตอนของการทำผ้าไหม โดยรวบรวมข้อมูลจากความรู้ความสามารถและภูมิปัญญาของชาวบ้านในทุกพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานี ก่อเกิดเป็นศิลปะอันงดงามที่สืบทอดกันมา
 
:: พิธีกรรมประจำชีวิต
ข้อมูลเกี่ยวกับพิธีกรรมและความเชื่อต่าง ๆ ที่พบเห็นได้ในการดำเนินชีวิตของคนอีสาน ได้แก่ พิธีกรรมเกี่ยวกับการเกิด การแต่งงาน การบวช และการตาย
 
:: ข้อมูลท้องถิ่น สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ::
:: ข้อมูลท้องถิ่น สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ::

Link


Contact Information

งานข้อมูลท้องถิ่น สำนักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

85 ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทร. 045-353138 โทรสาร 045-353145

Follow Us


เริ่ม 6 กันยายน 2555