:: UBU Journal Content : ฐานข้อมูลบริการหน้าสารบัญวารสาร ::
:: แหล่งข้อมูลสารสนเทศท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี ::

สวิง บุญเจิม

ที่อยู่/ ที่ตั้ง : 229-231 (ร้านสมประสงค์) ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร. (045) 311-387, (045) 312-562
สาระสังเขป : ครูสวิง บุญเจิม ครูภูมิปัญญาไทยด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี เป็นผู้ค้นคว้าความรู้เกี่ยวกับปรัชญา ศาสนา และประเพณีอีสาน อย่างจริงจังลึกซึ้งจากหนังสือผูกและใบลาน เผยแพร่โดยการเขียนหนังสือและตำราต่าง ๆ ปัจจุบันเป็นนายกสมาคมส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอีสาน เชี่ยวชาญบทกลอนทั้งการลำ การขับร้องสรภัญญะ การสู่ขวัญ การแต่งผญา จนได้รับการยกย่องให้เป็น ?ปรัชญาเมธีอีสาน?...เพิ่มเติม

:: แหล่งข้อมูลสารสนเทศท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี ::