โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ ปี 2550

ความเป็นมา :

โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ ปี 2550 เป็นโครงการต่อเนื่องมาจากโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ในปี 2544, 2546 และ 2549 ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อขยายโอกาสให้โรงเรียนในท้องถิ่น และในเขตการศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี ได้มีโอกาสรับความรู้ทางการศึกษา ดังนั้น เพื่อเป็นการให้โอกาสกับโรงเรียนที่ด้อยโอกาสที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการ ได้มีโอกาสนำความรู้เพื่อไปประกอบอาชีพ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพประชากรทุกหมู่เหล่า และเป็นการเสริมสร้าง  คุณภาพด้วยปัญญา ในการนำไปใช้ชี้นำทางเลือกที่ดีแก่ชุมชน และประชาคมท้องถิ่น โดยเน้นเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเป็นเป้าหมายหลัก ตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย 4 ประการ อันได้แก่

1.      ผลิตบัณฑิตที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ

2.      ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อแสวงหาความรู้ใหม่ และเพื่อนำไปสู่การพัฒนาอาชีพ

และคุณภาพชีวิตของประชากรในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ดีขึ้น

3.      ให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการให้แก่ประชาชนของ          ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สามารถมีรายได้เพิ่มขึ้น

4.      อนุรักษ์ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะในแถบตะวันออก ของภาค

หน้าที่หลักสำคัญอีกประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นอกจากทำการสอนและวิจัยแล้ว ยังมี

หน้าที่บริการทางวิชาการแก่สังคมของชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเราตระหนักถึงเยาวชนที่อยู่ในชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะนักเรียนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา และปัจจุบันนี้ได้มีการผลิตสื่อทางการศึกษาออกมาอย่างหลากหลาย หากนักเรียนมีพื้นฐานทางการศึกษาที่ดี มีการกระตุ้นและส่งเสริมเปิดโลกความคิด และจินตนาการของนักเรียนได้อย่างกว้างไกล ย่อมจะพัฒนาผู้ที่จะเป็นกำลังของชาติได้ไม่ยาก สำนักวิทยบริการ จึงได้จัดทำโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ จากการดำเนินงานตั้งแต่ปีงบประมาณ 2544 - 2549 ที่ผ่านมา ได้ดำเนินกิจกรรมหลากหลายรูปแบบด้วยกัน มีการพัฒนา ปรับปรุงให้ตรงกับความต้องการของชุมชน และคิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนมากที่สุด กิจกรรมที่ดำเนินการ ได้แก่ การจัดหาหนังสือและมีการนำหนังสือออกบริการให้กับนักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนอยากเรียนรู้ การมอบหนังสือให้กับโรงเรียนเพื่อประโยชน์แก่การเรียนการสอนของครู เป็นต้น และในปีงบประมาณ 2549 ที่ผ่านมานั้นถือว่าประสบความสำเร็จอย่างสูงสุดโดยมีการประสานการดำเนินงานร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีทุกเขตการศึกษา ที่รับผิดชอบโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 32 โรงเรียน กิจกรรมที่ดำเนินการมีตั้งแต่การจัดหาหนังสือ สื่อต่าง ๆ ให้ตรงกับความต้องการของครูและนักเรียนมากที่สุดโดยแต่งตั้งคณะทำงานในการคัดเลือกหนังสือมีทั้งศึกษานิเทศก์จากเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 5 เขต และบรรณารักษ์ ซึ่งได้ทำการหมุนเวียนหนังสือดังกล่าวให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทุกโรงเรียนได้อ่านพร้อมกัน                         โดยมีคณะกรรมการประเมินการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนต่าง ๆ พร้อมทั้งการจัดกิจกรรมแข่งขันสำหรับนักเรียน เช่น การแข่งขันอ่านคล่อง การแข่งขันเขียนคล่อง การตอบปัญหา และการแสดงความสามารถของนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ โดยเฉพาะในปีงบประมาณ 2548-2549 ได้จัดให้มีการแข่งขันกิจกรรมเพื่อชิงโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งโครงการนี้ได้รับคำร้องขอจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ คณะครู และนักเรียนให้ดำเนินโครงการต่อเนื่องทุกปี แต่ปัญหาที่ผ่านมาของโครงการก็คือ มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการจัดหาหนังสือ สื่อการศึกษา และจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้เพียงพอกับความต้องการของชุมชน โดยเฉพาะในปีงบประมาณ 2549 งบประมาณที่ได้รับในการดำเนินโครงการมีจำนวนน้อยลง เป็นผลต่อจำนวนหนังสือที่จัดหามาได้มีจำนวนน้อยลงด้วย อีกทั้งหนังสือที่จัดซื้อในปีงบประมาณที่ผ่านมา ก็มีสภาพชำรุดเสื่อมโทรมไปตามการใช้งาน ซึ่งในบางเล่มก็ไม่สามารถที่จะซ่อมแซมใหม่ได้

            ดังนั้นเพื่อเป็นการขยายผลการดำเนินโครงการ สำนักวิทยบริการ จึงเห็นความสำคัญในการพัฒนาการเรียนการสอนระดับพื้นฐาน และสนองตอบต่อความต้องการของชุมชนในท้องถิ่นโดยการดำเนินโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2550

วัตถุประสงค์

1.      เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองต่อความต้องการของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชนในท้องถิ่นได้

2.      เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีนิสัยรักการอ่าน สามารถศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเอง กล้าคิดกล้าแสดงออก และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

3.      เพื่อกระจายความรู้ สื่อด้านการศึกษา และวัฒนธรรมไปสู่ท้องถิ่น

4.      เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านการบริการทางวิชาการแก่ชุมชนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.      เป็นการกระจายความรู้ สื่อด้านการศึกษา จากแหล่งที่เจริญกว่าไปสู่แหล่งที่ด้อยโอกาส ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองได้ตามความต้องการของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชนในท้องถิ่นได้

2.      เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และเป็นการเปิดโลกทัศน์แก่เยาวชนของชาติ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

3.      ได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านการบริการทางวิชาการแก่ชุมชนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง

 

ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2549 – กันยายน 2550

 

 

เป้าหมาย

 

            กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มนักเรียนชั้นประถมศึกษาในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1-5 เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาการเรียนรู้ของเยาวชน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมดังนี้

1.      เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับประถมศึกษาทุกคนในโรงเรียนเป้าหมาย มีนิสัยรักการอ่าน

2.      เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ห้องสมุดอย่างมีประสิทธิภาพ

แผนการดำเนินโครงการ

 

กิจกรรม

..

..

..

..

..

มี..

เม..

..

มิ..

..

..

..

1.  กลุ่มประสานงานและเตรียมการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    1.1  จัดประชุมผู้ประสานงานเขตฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    1.2  สรรหาโรงเรียนที่จะเข้าร่วมโครงการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    1.3  คัดเลือกและจัดเตรียมหนังสือหมุนเวียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    1.4  ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเพื่อรับมอบนโยบาย และจัดรูปแบบการหมุนเวียนหนังสือ (29 ม.ค. 50)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  กลุ่มปฏิบัติงานนอกสถานที่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2.1  กิจกรรมเวียนกล่องหนังสือ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2.2  สำนักวิทยบริการออกนิเทศติดตามและจัดกิจกรรมที่โรงเรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2.3  ประเมินโรงเรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  กิจกรรมปิดท้ายโครงการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    3.1  ประชุมติดตามผล และหารือการจัดกิจกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    3.2  กำหนดรับรายชื่อคณะกรรมการตัดสินกิจกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    3.3  ประชุมชี้แจงการตัดสินกิจกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    3.4  ออกแบบทดสอบกิจกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    3.5  วันจัดมหกรรมรักการอ่านผ่านห้องสมุดเคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2546

 

ลำดับที่

ชื่อโรงเรียน

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

1

โรงเรียนบ้านนาสะแบง

ปากกุดหวาย

วารินชำราบ

อุบลราชธานี

2

โรงเรียนบ้านจั่น

โนนผึ้ง

วารินชำราบ

อุบลราชธานี

3

โรงเรียนบ้านดอนชาด

บุ่งหวาย

วารินชำราบ

อุบลราชธานี

4

โรงเรียนบ้านทางสาย

ปากกุดหวาย

วารินชำราบ

อุบลราชธานี

5

โรงเรียนบ้านคูสว่าง

หนองกินเพล

วารินชำราบ

อุบลราชธานี

6

โรงเรียนบ้านกุดชุม

ปากกุดหวาย

วารินชำราบ

อุบลราชธานี

7

โรงเรียนบ้านท่างอย

บุ่งหวาย

วารินชำราบ

อุบลราชธานี

8

โรงเรียนบ้านห่องชัน

บุ่งหวาย

วารินชำราบ

อุบลราชธานี

9

โรงเรียนบ้านบัววัด

ธาตุ

วารินชำราบ

อุบลราชธานี

10

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดนเกษม

 

วารินชำราบ

อุบลราชธานี

11

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง

 

วารินชำราบ

อุบลราชธานี

12

โรงเรียนบ้านหาดสวนยา

 

วารินชำราบ

อุบลราชธานี

13

โรงเรียนบ้านท่าบ้งมั่ง

 

วารินชำราบ

อุบลราชธานี

14

โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง

 

วารินชำราบ

อุบลราชธานี

15

โรงเรียนบ้านเกษตรพัฒนา

 

วารินชำราบ

อุบลราชธานี

16

โรงเรียนบ้านกุดปลาขาว

 

วารินชำราบ

อุบลราชธานี

17

โรงเรียนบ้านปากกุดหวาย

 

วารินชำราบ

อุบลราชธานี

18

โรงเรียนบ้านแสนคำ

 

วารินชำราบ

อุบลราชธานี

19

โรงเรียนบ้านนาโหนนน้อย

 

วารินชำราบ

อุบลราชธานี

20

โรงเรียนบ้านหนองฝาง

 

วารินชำราบ

อุบลราชธานี

21

โรงเรียนบ้านบาก

 

วารินชำราบ

อุบลราชธานี

22

โรงเรียนบ้านหนองตาปู่

 

วารินชำราบ

อุบลราชธานี

23

โรงเรียนบ้านดอนผอุง

 

วารินชำราบ

อุบลราชธานี

24

โรงเรียนบ้านคอนสาย

 

วารินชำราบ

อุบลราชธานี

25

โรงเรียนบ้านแก่งศรีโคตร

โนนก่อ

สิรินธร

อุบลราชธานี

 

 

 

 

รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2547

 

ลำดับที่

ชื่อโรงเรียน

ตำบล

อำเภอ

จังหวัด

1

โรงเรียนกิติญาณอุปถัมภ์

เมือง

เมือง

อุบลราชธานี

2

โรงเรียนบ้านก้านเหลือง

เมือง

เมือง

อุบลราชธานี

3

โรงเรียนบ้านข่าโคม

เมือง

เมือง

อุบลราชธานี

4

โรงเรียนบ้านคูเดื่อ

เมือง

เมือง

อุบลราชธานี

5

โรงเรียนบ้านแคกลางหงษ์

เมือง

เมือง

อุบลราชธานี

6

โรงเรียนบ้านทัพไทย

เมือง

เมือง

อุบลราชธานี

7

โรงเรียนบ้านหนองสร้างหมากแข้ง

เมือง

เมือง

อุบลราชธานี

8

โรงเรียนบ้านหมากมี่

เมือง

เมือง

อุบลราชธานี

9

โรงเรียนบ้านคูเมือง

วารินชำราบ

วารินชำราบ

อุบลราชธานี

10

โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง

วารินชำราบ

วารินชำราบ

อุบลราชธานี

11

โรงเรียนบ้านโนนเกษม

วารินชำราบ

วารินชำราบ

อุบลราชธานี

12

โรงเรียนบ้านยางวังกางฮุง

วารินชำราบ

วารินชำราบ

อุบลราชธานี

13

โรงเรียนบ้านหนองกินเพล

วารินชำราบ

วารินชำราบ

อุบลราชธานี

14

โรงเรียนบ้านหนองคู (โสภณประนุกูล)

วารินชำราบ

วารินชำราบ

อุบลราชธานี

15

โรงเรียนบ้านค้อน้อย

สำโรง

 

อุบลราชธานี

16

โรงเรียนบ้านคุ้ม

สำโรง

 

อุบลราชธานี

17

โรงเรียนบ้านบอน

สำโรง

 

อุบลราชธานี

18

โรงเรียนบ้านหนองไฮ

(ประชานุกุลวิทยา)

สำโรง

 

อุบลราชธานี

19

โรงเรียนบ้านนาดี

กิ่ง อ.นาเยีย

 

อุบลราชธานี

20

โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง

กิ่ง อ.สว่างวีระวงศ์

สว่างวีระวงศ์

อุบลราชธานี

21

โรงเรียนบ้านสะพานโดม

กิ่ง อ.สว่างวีระวงศ์

สว่างวีระวงศ์

อุบลราชธานี

22

โรงเรียนบ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยา

กิ่ง อ.สว่างวีระวงศ์

สว่างวีระวงศ์

อุบลราชธานี

23

โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์

กิ่ง อ.สว่างวีระวงศ์

สว่างวีระวงศ์

อุบลราชธานี

24

โรงเรียนบ้านโพนแพง

ม่วงสามสิบ

ม่วงสามสิบ

อุบลราชธานี

รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2548

 

ลำดับที่

ชื่อโรงเรียน

สังกัด

ชื่อผู้บริหารโรงเรียน

เบอร์โทรศัพท์

1

โรงเรียนบ้านหมากมี่

สพท.อบ.1

นายสนั่น  จันทร์มณี

09-8442490

2

โรงเรียนบ้านแต้ใหม่

สพท.อบ.1

นายนิวัติชัย  สร้อยนาค

01-7909891

3

โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่

สพท.อบ.1

นายชาคริต  พิมพ์หล่อ

 

4

โรงเรียนกองบินอุบลสงเคราะห์

สพท.อบ.1

นายวิวัฒน์  มิ่งไชย

045-244508

5

โรงเรียนบ้านโพนแพง

สพท.อบ.1

นายสมร  แก้วคำแพง

09-8453148

6

โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก

สพท.อบ.1

นายนิคม  บุ้งทอง

045-200602

7

โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม

สพท.อบ.1

นายจำรัส  เฝ้าทรัพย์

01-3602832

8

โรงเรียนบ้านเสียม

สพท.อบ.1

นายสวัสดิ์  มงคลแก้ว

09-9458860

9

โรงเรียนบ้านแขม

สพท.อบ.1

นายทองดี  บุญประสิทธิ์

01-7602248

10

โรงเรียนบ้านกุศกร

สพท.อบ.2

นายวินัย  นวลฉวี

045-237069

11

โรงเรียนบ้านตระการ

สพท.อบ.2

นายอดิศักดิ์  นนทวี

045-298094, 01-2823258

12

โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ

สพท.อบ.2

นายโกวิท  ฉวีรักษ์

045-298088

13

โรงเรียนบ้านนางิ้ว

สพท.อบ.2

นายเครื่อง  จูงพันธ์

045-298094, 01-6002077

14

โรงเรียนบ้านถิ่นสำราญ

สพท.อบ.3

นายวิทยา  สิงห์เรือง

01-9674362

15

โรงเรียนบ้านวังแคน

สพท.อบ.3

สอ.เรืองชัย  ลวดทอง

07-8746403

16

โรงเรียนบ้านนางาม

สพท.อบ.3

นายคูณคำ  ศรีพิกุล

00-8484418

17

โรงเรียนบ้านสนามชัย

สพท.อบ.3

นายพิบูล  เชื้อโชติ

09-5855687

18

โรงเรียนบ้านหนองคู

สพท.อบ.4

นายอิทธิศักดิ์  รัฐิรมย์

01-9972164

19

โรงเรียนบ้านโนนทรายน้อย

สพท.อบ.4

นายเฉลิมยุทธ  ประทีปทอง

09-8469459

20

โรงเรียนบ้านนางาม

สพท.อบ.4

นายสมศักดิ์  สมมาคูณ

09-7164132

21

โรงเรียนบ้านดอนม่วง

สพท.อบ.4

นายกำพล  สายเวช

06-2502218

22

โรงเรียนบ้านหนองกินเพล

สพท.อบ.4

นายชูศักดิ์  ธงศรี

09-9173289

23

โรงเรียนชุมชนบ้านศรีไค

สพท.อบ.4

นายธนเสฏฐ์  ง้าวทอง

01-7902213

24

โรงเรียนบ้านห่องชัน

สพท.อบ.4

นายทองมี  ดำริห์

09-5822810

25

โรงเรียนบ้านดอนยู

สพท.อบ.4

นายพิสิทธิ์  หอมสมบัติ

01-8791807

26

โรงเรียนบ้านบัวท่า

สพท.อบ.4

นายอรุณ  พาชอบ

0-4528-1147, 06-7187604

27

โรงเรียนบ้านยาง

สพท.อบ.5

นายคงเดช  สมดี

01-2644716

28

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ

สพท.อบ.5

นายชีวิน  บุญถม

07-2625512

29

โรงเรียนบ้านประหูต

สพท.อบ.5

นายประเทือง  ขันอาสา

01-2663176

30

โรงเรียนบ้านนาแก

สพท.อบ.5

นายไพฑูรย์  เทียรแก้ว

045-361896, 06-0235548

รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2549

 

ลำดับที่

ชื่อโรงเรียน

อำเภอ

เขตการศึกษา

1

โรงเรียนบ้านโพนแพง

ม่วงสามสิบ

สพท.อบ. 1

2

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์

เมือง

สพท.อบ. 1

3

โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์

ม่วงสามสิบ

สพท.อบ. 1

4

โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้

กิ่ง อ.เหล่าเสือโก้ก

สพท.อบ. 1

5

โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก

เมือง

สพท.อบ. 1

6

โรงเรียนบ้านบัวยาง

ดอนมดแดง

สพท.อบ. 1

7

โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ

ตระการพืชผล

สพท.อบ. 2

8

โรงเรียนบ้านนางิ้ว

ตระการพืชผล

สพท.อบ. 2

9

โรงเรียนบ้านเตย (คุรุราษฎร์วิทยา)

เขมราฐ

สพท.อบ. 2

10

โรงเรียนโนนตูม

กิ่ง อ.นาตาล

สพท.อบ. 2

11

โรงเรียนบ้านกุศกร

ตระการพืชผล

สพท.อบ. 2

12

โรงเรียนบ้านตระการ

ตระการพืชผล

สพท.อบ. 2

13

โรงเรียนบ้านสนามชัย

พิบูลมังสาหาร

สพท.อบ. 3

14

โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว

สิรินธร

สพท.อบ. 3

15

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6

สิรินธร

สพท.อบ. 3

16

โรงเรียนบ้านหนองชาด

สิรินธร

สพท.อบ. 3

17

โรงเรียนบ้านหินสูง

สิรินธร

สพท.อบ. 3

18

โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส

สิรินธร

สพท.อบ. 3

19

โรงเรียนบ้านหนองคู

วารินชำราบ

สพท.อบ. 4

20

โรงเรียนโนนแดง

วารินชำราบ

สพท.อบ. 4

21

โรงเรียนบ้านดอนกลาง (ราษฎร์สงเคราะห์)

วารินชำราบ

สพท.อบ. 4

22

โรงเรียนบ้านบัววัด

วารินชำราบ

สพท.อบ. 4

23

โรงเรียนบ้านธาตุ

วารินชำราบ

สพท.อบ. 4

24

โรงเรียนบ้านคุ้ม

สำโรง

สพท.อบ. 4

25

โรงเรียนบ้านโนนเสียง

บุณฑริก

สพท.อบ. 5

26

โรงเรียนบ้านโนนทุ่ง

บุณฑริก

สพท.อบ. 5

27

โรงเรียนบ้านนาโดม

บุณฑริก

สพท.อบ. 5

28

โรงเรียนบ้านอุดมชาติ

บุณฑริก

สพท.อบ. 5

29

โรงเรียนบ้านดงเมย

บุณฑริก

สพท.อบ. 5

30

โรงเรียนบ้านห้วยบ่อ

บุณฑริก

สพท.อบ. 5

31

โรงเรียนบ้านหนองแวง (สวรรณีวิทยาคม)

กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

สพท.อบ. 4

32

โรงเรียนบ้านหัวตะพานวิทยาคม

หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ

สพท.อบ. 1

งบประมาณที่ได้รับปี 2550 : งบประมาณในการดำเนินกิจกรรมในโครงการจำนวนรวมทั้งสิ้น   

225,000 บาท (สองสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยได้รับการจัดสรร ดังนี้

 

ลำดับที่

หมวดงบประมาณ

ยอดเงิน

รวม

1

ค่าตอบแทน

     1.1  ค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ

     1.2  ค่าตอบแทนอื่น ๆ

 

10,000 บาท

20,000 บาท

30,000 บาท

2

ค่าใช้สอย

     2.1  ค่าจ้างเหมาบริการ

     2.2  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

     2.3  ค่ารับรองและพิธีการ

     2.4  ค่าใช้สอยอื่น ๆ

 

44,000 บาท

5,000 บาท

48,000 บาท

26,000 บาท

123,000 บาท

3

ค่าวัสดุ

     3.1  ค่าวัสดุสำนักงาน

     3.2  ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

     3.3  ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

     3.4  ค่าวัสดุหนังสือ และตำรา

 

17,000 บาท

3,000 บาท

1,000 บาท

51,000 บาท

72,000 บาท

 

รวม

225,000 บาท

 

หมายเหตุ : ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประชาสัมพันธ์โครงการ

            การประชาสัมพันธ์โครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และกระจายข่าวการดำเนินการโครงการและบริการวิชาการแก่ชุมชน ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้เป็นที่รับทราบโดยแพร่หลาย ผ่านทางสื่อ                  ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ดังนี้

สื่อวิทยุกระจายเสียง :          ดำเนินการโดย

-          ร่วมสัมภาษณ์ในรายการวิทยุ รายการ อสมท.เพื่อชุมชน, ช่อง 91.5 MHz และรายการสื่อสัมพันธ์

สำนักวิทยบริการ

-          ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุช่องต่าง ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สื่อโทรทัศน์          :           ดำเนินการโดย

-          ร่วมสัมภาษณ์ในรายการโทรทัศน์ช่อง 11 รายการมองอีสาน

-          ประกาศข่าวบริการทางโสภณเคเบิลทีวี

สื่อสิ่งพิมพ์           :           ดำเนินการโดย

-          ส่งข่าวหนังสือพิมพ์ส่วนกลาง และท้องถิ่น พร้อมภาพข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์

-          ส่งข่าววารสาร ม.อุบลฯ และสารสำนักวิทยบริการ (IRC News)

ป้ายประชาสัมพันธ์ :           ดำเนินการโดย

-          จัดทำป้ายผ้าประชาสัมพันธ์โครงการภายในจังหวัดอุบลราชธานี

-          จัดทำป้ายคัตเอาท์ประชาสัมพันธ์โครงการบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และศาลากลางจังหวัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

          ประเภทของกิจกรรม

          1.  การแสดงหุ่นประกอบนิทาน

รูปแบบ : เป็นการเล่านิทานประกอบหุ่นถุงมือรูปสัตว์ต่าง ๆ โดยเล่านิทานเป็นเรื่องราว และมีคติสอนใจ

ผลที่ได้รับ : นักเรียนได้รับความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และเรียนรู้คติธรรมจากนิทาน

          2.  การเล่านิทานจากภาพ

รูปแบบ : นำภาพสัตว์หรือภาพอื่น ๆ ที่น่าสนใจมาเล่าให้นักเรียน ฟัง จากนั้นเปิดโอกาสหาอาสาสมัครนักเรียนขึ้นมาเล่านิทานให้เพื่อนฟัง

ผลที่ได้รับ : เป็นการสร้างทักษะในการเล่าเรื่อง การแต่งเรื่องจากภาพ เกิดการเรียนรู้ในการเรียบเรียงเรื่องราวในจินตนาการ และถ่ายทอดออกมาเป็นนิทาน อีกทั้งยังเป็นการสร้างลักษณะนิสัยในการกล้าแสดงออกอีกด้วย

          3.  สอนการใช้ห้องสมุด

รูปแบบ : เป็นการนำตัวอย่างหนังสือมาสอนเทคนิคการใช้หนังสือที่ถูกต้องเพื่อยืดอายุการใช้งานของหนังสือให้นานขึ้น โดยสอนวิธีการดูแลหนังสือ และสอนวิธีการอ่านหนังสือให้เข้าใจ

ผลที่ได้รับ : เกิดองค์ความรู้ใหม่ และรู้คุณค่าและรู้จักหวงแหนหนังสือ ใช้หนังสืออย่างทะนุถนอม และเกิด

การรักการอ่าน

          4.  เล่านิทาน

รูปแบบ : เป็นการนำนักเรียนอ่านหนังสือนิทาน และให้อาสาสมัครออกมาเล่าเรื่องที่อ่านให้เพื่อนฟัง

ผลที่ได้รับ : นักเรียนเกิดทักษะในการอ่านจับใจความ สามารถสรุปเรื่องที่อ่าน และนำมาเล่าให้เพื่อนๆ ฟังได้

          5.  วาดภาพระบายสี

            รูปแบบ : เป็นการนำภาพการ์ตูน ภาพสัตว์ให้นักเรียนระบายสี

            ผลที่ได้รับ : นักเรียนเกิดจินตนาการ มีความคิดสร้างสรรค์ เกิดความสามัคคีในทีม

          6.  เล่นเกมส์

            รูปแบบ : เป็นการนำเกมต่าง ๆ มาให้เล่นเพื่อเป็นการสันทนาการให้นักเรียน เช่น เกมส่งยาง,

เกมจ๊ะเอ๋ เป็นต้น

            ผลที่ได้รับ : นักเรียน ได้ออกกำลังกาย สนุกสนานเพลิดเพลิน เกิดความสามัคคีในทีม

          7.  การตอบปัญหา

รูปแบบ : เป็นการนำคำถามง่าย ๆ หรือคำถามทั่วไปที่อยู่รอบ ๆ ตัวมาถาม หากใครตอบคำถามนั้น ๆ ได้ก็จะมีรางวัลแจกให้

ผลที่ได้รับ : นักเรียน รู้จักคิด ทบทวนความจำจากสิ่งที่เคยได้ยิน เคยเห็น จากสิ่งรอบ ๆ ตัว จากนั้นก็จะนำไปสู่การรู้จักค้นคว้าหาคำตอบจากหนังสือในสิ่งที่ตนสนใจได้

 

สรุป : จากกิจกรรมต่าง ๆ ข้างต้น ล้วนแต่เป็นกิจกรรมที่กระตุ้นให้นักเรียน เกิดทักษะในทุก ๆ ด้าน ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างนิสัยรักการอ่านให้เกิดขึ้นได้ หากมีการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการปลูกฝังนิสัยให้เป็นนักอ่าน ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เกิดเป็นความเคยชิน จนกระทั่งกลายเป็นคนรักการอ่านต่อไปในอนาคต

          รูปแบบการดำเนินกิจกรรม

1.  เจ้าหน้าที่โครงการพร้อมกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะดำเนินการออกเดินทางไปยังโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายจำนวนทั้งสิ้น 30 โรงเรียน เพื่อดำเนินการกิจกรรม เป็นจำนวน 15 วัน โดยแบ่งการดำเนินงานวันละ 2 โรงเรียน คือ ช่วงเช้า และช่วงบ่าย

                        2.  รับการนิเทศจากตัวแทนศึกษานิเทศก์เขตพื้นที่การศึกษา 1-5

                        3.  เจ้าหน้าที่โครงการพร้อมกลุ่มนักศึกษาจะทำการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังรายละเอียดข้างต้น

เพื่อสร้างนิสัยรักการอ่านให้แก่นักเรียน  ทั้งนี้จำนวนของกิจกรรมที่จัด ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของระยะเวลาและสถานที่

วันที่

เขต

โรงเรียน 1

โรงเรียน 2

21 พ.ค. 50

เขต 3

โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่

โรงเรียนบ้านสัน

23 พ.ค. 50

เขต 3

โรงเรียนบ้านเก้งกอก

โรงเรียนบ้านหนองขุ่น

28 พ.ค. 50

เขต 2

โรงเรียนบ้านเอ็นอ้า

โรงเรียนบ้านสงยาง

30 พ.ค. 50

เขต 2

โรงเรียนบ้านโคกจาน

โรงเรียนบ้านโคกน้อย

4 มิ.ย. 50

เขต 1

โรงเรียนวัดท่าวังหิน

โรงเรียนบ้านหนองแก

6 มิ.ย. 50

เขต 1

โรงเรียนบ้านหนองปลาปาก

โรงเรียนบ้านทุ่งขุนใหญ่

12 มิ.ย. 50

เขต 5

โรงเรียนบ้านท่าก่อ

โรงเรียนบ้านคำบอน

14 มิ.ย. 50

เขต 5

โรงเรียนบ้านดอนยาว

โรงเรียนบ้านตูม (ราษฎร์บูรณะ)

19 มิ.ย. 50

เขต 4

โรงเรียนบ้านก่อ

โรงเรียนบ้านคำเจริญ

21 มิ.ย. 50

เขต 4

โรงเรียนคำนางรวย

โรงเรียนบ้านบก

26 มิ.ย. 50

เขต 3

โรงเรียนบ้านจันทัย

โรงเรียนบ้านคำไหล

28 มิ.ย. 50

เขต 2

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่

โรงเรียนบ้านแอมเจริญ

2 ก.ค. 50

เขต 1

โรงเรียนบ้านหนองแต้

โรงเรียนบ้านปากน้ำ

4 ก.ค. 50

เขต 5

โรงเรียนบ้านโคกเทียม

โรงเรียนบ้านกวางดีด

11 ก.ค. 50

เขต 4

โรงเรียนบ้านนาโหนนน้อย

โรงเรียนบ้านคอนสาย

            ทั้งนี้ภายในโครงการได้จัดทำแบบฟอร์มสำหรับบันทึกการอ่านของนักเรียน โดยมอบหมายให้ครู/บรรณารักษ์/ผู้ดูแลห้องสมุด เป็นผู้ควบคุมการบันทึกการอ่านของนักเรียนทุกครั้งที่มีการอ่าน 1 แบบฟอร์ม/นักเรียน 1 คน/หนังสือ 1 เล่มทั้งก่อน และหลังการรับกิจกรรมจากเจ้าหน้าที่โครงการ และการนิเทศติดตามของศึกษานิเทศก์ประจำแต่ละเขต และให้รวบรวมแบบฟอร์มดังกล่าวนำส่งคืนพร้อมกล่องหนังสือกล่องสุดท้ายที่ได้รับการเวียน กรณีที่แบบฟอร์มที่จัดให้ไม่เพียงพอ สามารถสำเนาเพิ่มเติมได้จากตัวอย่างแบบฟอร์มในภาคผนวก

การวัดและการประเมินผลการดำเนินโครงการ

        การติดตามและประเมินผลทางโครงการได้แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตามและประเมินผล                    ซึ่งประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี เขตที่ 1 – 5 และ เจ้าหน้าที่จากสำนักวิทยบริการ เพื่อทำหน้าที่ในการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ ประจำปี 2550 จำนวน 30 โรงเรียน โรงเรียนที่สามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์ได้ดีที่สุดจะได้รับรางวัล “โรงเรียนส่งเสริมการอ่านดีเด่น” คณะกรรมการนิเทศติดตามและประเมินผลได้ตั้งเกณฑ์การประเมินไว้ดังนี้

 

ดัชนีชี้วัด

วิธีการวัด

เครื่องมือชี้วัด

1.  ครูและนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการและให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม

-          การสังเกต

-          การสัมภาษณ์

-          การประเมิน

-          แบบสังเกต

-          แบบสัมภาษณ์

-          แบบประเมิน

2.  นักเรียนมีลักษณะนิสัย  (พฤติกรรม) รักการอ่าน

-          การสังเกต

-          การสัมภาษณ์

-          การประเมิน

-          แบบสังเกต

-          แบบสัมภาษณ์

-          แบบทดสอบ

3.  นักเรียนมีผลงานการเรียนรู้ที่ได้จากกิจกรรมห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

-          การตรวจสอบ

-          การทดสอบ

-          แบบประเมินแฟ้มสะสมงาน

-          แบบทดสอบ

4.  ครูได้จัดกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้

-          การสังเกต

-          การสัมภาษณ์

-          การประเมินตนเอง

-          การประเมินระดับคุณภาพ

-          แบบสังเกต

-          แบบสัมภาษณ์

-          แบบประเมินตนเอง

-          แบบประเมินคุณภาพ

5.  โรงเรียนมีผลงานในการทำกิจกรรมห้องสมุด และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

-          การสังเกต

-          การสัมภาษณ์

-          การจัดนิทรรศการ

-          การประเมินระดับคุณภาพ

-          แบบสังเกต

-          แบบสัมภาษณ์

-          แบบประเมินการจัดนิทรรศการ

-          แบบประเมินคุณภาพ

 

 

 

 

ตารางการออกประเมินโรงเรียน

 

วันที่ออกประเมิน

ชื่อโรงเรียน

สังกัด

31 ก.ค. 2550

โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่

สพท.อบ. เขต 3

โรงเรียนบ้านสัน

โรงเรียนบ้านแก้งกอก

1 ส.ค. 2550

โรงเรียนบ้านเอ็นอ้า

สพท.อบ. เขต 2

โรงเรียนบ้านสงยาง

โรงเรียนบ้านโคกจาน

2 ส.ค. 2550

โรงเรียนวัดท่าวังหิน

สพท.อบ. เขต 1

โรงเรียนบ้านหนองแก

โรงเรียนบ้านหนองปลาปาก

7 ส.ค. 2550

โรงเรียนบ้านท่าก่อ

สพท.อบ. เขต 5

โรงเรียนบ้านคำบอน

โรงเรียนบ้านดอนยาว

8 ส.ค. 2550

โรงเรียนบ้านก่อ

สพท.อบ. เขต 4

โรงเรียนบ้านคำเจริญ

โรงเรียนคำนางรวย

9 ส.ค. 2550

โรงเรียนบ้านหนองขุ่น

สพท.อบ. เขต 3

โรงเรียนบ้านจันทัย

โรงเรียนบ้านคำไหล

14 ส.ค. 2550

โรงเรียนบ้านโคกน้อย

สพท.อบ. เขต 2

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่

โรงเรียนบ้านแอมเจริญ

15 ส.ค. 2550

โรงเรียนบ้านทุ่งขุนใหญ่

สพท.อบ. เขต 1

โรงเรียนบ้านหนองแต้

โรงเรียนบ้านปากน้ำ

 

 

 

วันที่ออกประเมิน

ชื่อโรงเรียน

สังกัด

16 ส.ค. 2550

โรงเรียนบ้านตูม (ราษฎร์บูรณะ)

สพท.อบ. เขต 5

โรงเรียนบ้านโคกเทียม

โรงเรียนบ้านกวางดีด

21 ส.ค. 50

โรงเรียนบ้านบก

สพท.อบ. เขต 4

โรงเรียนบ้านนาโหนนน้อย

โรงเรียนบ้านคอนสาย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การดำเนินการแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

1.      กิจกรรมตอบปัญหา

2.      กิจกรรมวาดภาพ

3.      กิจกรรมอ่านคล่อง

4.      กิจกรรมเขียนคล่อง

5.      กิจกรรมการพูดในที่สาธารณชน

6.      การแข่งขันนิทรรศการของแต่ละโรงเรียน

หมายเหตุ : ดำเนินการ ณ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภายหลังเสร็จสิ้นการหมุนเวียนหนังสือในเดือนกันยายน พ.ศ. 2550

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.  นักเรียนที่ด้อยโอกาส มีความรู้ ทักษะ และความสามารถปรับใช้ความรู้ที่ได้รับได้อย่างเหมาะสม

2.  นักเรียนในชั้นประถม มีวินัย และได้รับการปลูกฝังวัฒนธรรมไทยในการศึกษา

3.  นักเรียนที่ด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาจากการเรียนรู้ผ่านสื่อต่าง ได้รู้จัก ได้เห็น ได้คิด และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

3.  เยาวชนรักการอ่าน กล้าคิด กล้าแสดงออก และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

4.  พื้นที่ที่ห่างไกลได้รับความรู้จากสื่อการศึกษาที่ทันสมัยเพิ่มมากขึ้น

5.  เป็นการประชาสัมพันธ์ให้มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักแก่สังคมทั่วไป

 

การคัดเลือกหนังสือ

การคัดเลือกหนังสือ ทางโครงการได้จัดตั้งคณะกรรมการสำหรับคัดเลือกหนังสือ และสื่อต่าง ๆ                 เพื่อทำการคัดเลือกหนังสือที่เหมาะสมกับนักเรียนในโครงการ โดยประสานกับทางสำนักพิมพ์เพื่อคัดเลือกหนังสือ และจัดซื้อเพื่อใช้หมุนเวียนในโครงการ

เกณฑ์การพิจารณาออกเป็น 2 ระดับ ดังนี้

1)      ระดับอนุบาล

2)      ระดับประถมศึกษา