การหมุนเวียนหนังสือ :

รายชื่อกลุ่มโรงเรียนเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ 2550

 

ลำดับที่

ชื่อโรงเรียน

อำเภอ

เขต

ผู้บริหาร

หมายเลขโทรศัพท์

1

โรงเรียนวัดท่าวังหิน

เมือง

1

นายไพบูลย์  วีระพันธ์

08-9579-6547

2

โรงเรียนบ้านหนองแก

เมือง

1

นายเสวย  ฝักบัว

08-1955-1182

3

โรงเรียนบ้านทุ่งขุนใหญ่

เมือง

1

นายอุดร  บุญสิงห์

08-6653-4863

4

โรงเรียนบ้านหนองปลาปาก

เมือง

1

นายรินจักร  ลิ้มจิตรกร

08-9285-3742

5

โรงเรียนบ้านหนองแต้

เมือง

1

นายสุวรรณ  บุญจูง

08-9427-4400

6

โรงเรียนบ้านปากน้ำ

เมือง

1

นายเฉลิมศักดิ์  กลิ่นบัว

08-1725-8570

7

โรงเรียนบ้านเอ็นอ้า

ตระการพืชผล

2

นายวิชัย  ธานี

08-7965-0693

8

โรงเรียนบ้านสงยาง

ตระการพืชผล

2

นายอุทัย  ทวีท้าว

08-7254-9702

9

โรงเรียนบ้านโคกจาน

ตระการพืชผล

2

นายบ้านฉลาด  ดวงพุฒ

08-1064-8126

10

โรงเรียนบ้านโคกน้อย

ตระการพืชผล

2

นายสุริยัน  จันจุติ

08-1967-9057

11

โรงเรียนบ้านโคกใหญ่

ตระการพืชผล

2

นางรัตนา  นครเทพ

08-1074-2826

12

โรงเรียนบ้านแอมเจริญ

ตระการพืชผล

2

นายเฉลียว  โสมสุด

08-9849-4437

13

โรงเรียนบ้านเอือดใหญ่

ศรีเมืองใหม่

3

นายอุทิศ  สอแสง

08-1997-4436

14

โรงเรียนบ้านสัน

ศรีเมืองใหม่

3

นายจรัส  สิงหพัฒน์

08-1265-9749

15

โรงเรียนบ้านแก้งกอก

ศรีเมืองใหม่

3

นายสุนทร  สืบแก้ว

08-1878-2735

16

โรงเรียนบ้านหนองขุ่น

ศรีเมืองใหม่

3

นายผาด  ชมทอง

08-9283-6995

17

โรงเรียนบ้านจันทัย

ศรีเมืองใหม่

3

นายปิยะวัฒน์  กัณหาสุข

08-1470-7852

18

โรงเรียนบ้านคำไหล

ศรีเมืองใหม่

3

นายสำราญ  เมืองพิล

08-1966-5304

19

โรงเรียนบ้านบก

วารินชำราบ

4

นายวิเชียร  จันทุมา

08-1876-5613

20

โรงเรียนบ้านก่อ

วารินชำราบ

4

นายขรรค์ชัย  สินธุประสิทธิ์

08-1760-3881

21

โรงเรียนบ้านคำเจริญ

วารินชำราบ

4

นางโกศล  ยินดี

08-9280-4545

22

โรงเรียนบ้านนาโหนนน้อย

วารินชำราบ

4

นายหงษ์  สาวันดี

08-9578-3833

23

โรงเรียนบ้านคอนสาย

วารินชำราบ

4

นายทวี  บุญศักดิ์

08-9286-5242

24

โรงเรียนบ้านคำนางรวย

วารินชำราบ

4

นายสงวน  เบื้องบน

08-1074-8785

25

โรงเรียนบ้านท่าก่อ

นาจะหลวย

5

นายนิพนธ์  พจชนะ

08-9284-7445

26

โรงเรียนบ้านคำบอน

นาจะหลวย

5

นายวิเชียร  สารวัน

08-1389-9201

27

โรงเรียนบ้านดอนยาว

นาจะหลวย

5

นางศิริยนต์  พิมพ์โพธิ์

08-1185-4625

28

โรงเรียนบ้านตูม (ราษฎร์บูรณะ)

นาจะหลวย

5

นายเพิ่มศักดิ์  ทองเลิศ

08-1789-0273

29

โรงเรียนบ้านโคกเทียม

นาจะหลวย

5

นายบัญชา  รุกขะวัน

08-7873-4649

30

โรงเรียนบ้านกวางดีด

นาจะหลวย

5

นางทองปาน  สารวัน

08-7251-0882

          ทั้งนี้ได้แบ่งการจัดกลุ่มโรงเรียนออกเป็น 5 กลุ่มตามเขตพื้นที่การศึกษา 1-5 ซึ่งในแต่ละกลุ่มจะประกอบด้วยโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษานั้น ๆ จำนวน 6 โรงเรียนด้วยกัน ประกอบด้วย

 

          เริ่มการหมุนเวียนในวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2550 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2550 โดยจัดรูปแบบในการหมุนเวียนตามกลุ่มโรงเรียน 5 กลุ่ม ในแต่ละกลุ่มจะรับผิดชอบในการเวียนหนังสือกันเองภายในกลุ่มโรงเรียนเดียวกัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านภายในโรงเรียน :

          ในแต่ละการหมุนเวียนหนังสือไปยังโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้แก่นักเรียนภายในโรงเรียนของตน โดยทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะให้การสนับสนุนทรัพยากรและสื่อการศึกษาต่าง ๆ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม ซึ่งแต่ละโรงเรียนอาจจัดกิจกรรมในการส่งเสริมการอ่านในแต่ละรูปแบบแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับความพร้อม และความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้มุ่งหวังให้นักเรียนในแต่ละโรงเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน เกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ จากการศึกษาด้วยตนเอง ตามความสนใจของแต่ละคน ซึ่งจะนำไปสู่การปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อไป

ตัวอย่างกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

1.  กิจกรรมหนังสือน่าอ่าน

วัตถุประสงค์       

1.       เพื่อเป็นการแนะนำหนังสือใหม่ ของห้องสมุดต่อผู้ใช้บริการ

2.       เพื่อเป็นการส่งเสริมการอ่าน และการหาความรู้ด้วยตนเอง

3.       เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์งานของห้องสมุด

วิธีดำเนินการ

1.       จัดวางรูปแบบกิจกรรม

2.       จัดหาสถานที่

2.1  มุมใดมุมหนึ่งในห้องสมุด (ควรเป็นบริเวณส่วนหน้า)

2.2  ติดต่อบรรณาธิการวารสารหรือจุลสารของโรงเรียนเพื่อขอพื้นที่ลง (หากมีการจัดพิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์ภายใน)

2.3  บอร์ดห้องสมุดยืนอ่านที่อยู่บริเวณอื่นภายในโรงเรียน (ถ้ามี)

3.       คัดเลือกหนังสือใหม่ที่น่าสนใจหลายประเภท และนำมาจัดทำบรรณนิทัศน์

4.       พิมพ์ และ Print ลงบนกระดาษชาร์ต A4 ตัดขอบ หรือตกแต่งให้เหมือนกันในแต่ละชุด

5.       ดำเนินการจัดตามสถานที่ที่กำหนดไว้

6.       ประเมินผล

 

 

 

 

2.  กิจกรรมกระเช้าหนังสือ

          วัตถุประสงค์

1.      เพื่อให้มีสิ่งพิมพ์อยู่ใกล้ตัวนักเรียน

2.      เพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างของนักเรียนให้เป็นประโยชน์ด้วยการอ่าน

3.      เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้แก่นักเรียนไปตลอดชีวิต

วิธีดำเนินการ

1.      ศึกษาความเป็นไปได้

2.      วางรูปแบบกิจกรรม

3.      หาผู้รับผิดชอบ และคัดเลือกบรรณารักษ์อาสาเข้าร่วมกิจกรรม

4.      จัดหากระเช้าผลไม้ใบใหม่

5.      รวบรวมวารสาร หนังสือการ์ตูน หรือหนังสือที่น่าสนใจจัดใส่กระเช้าที่เตรียมไว้

6.      นำไปวางไว้ในบริเวณที่กำหนด

3.  กิจกรรมระเบียงความรู้

          วัตถุประสงค์

1.      เพื่อส่งเสริมให้เกิดการรักการอ่าน และมีแหล่งความรู้ใกล้ตัว

2.      เพื่อส่งเสริมให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

3.      เพื่อให้เกิดการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้

4.      เพื่อใช้ผู้ใช้ทราบเหตุการณ์ที่เป็นปัจจุบัน

วิธีดำเนินการ

1.      สำรวจความเป็นไปได้ และจัดกิจกรรม

2.      วางรูปแบบกิจกรรม

3.      ดำเนินการจัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์ตามรูปแบบที่วางไว้         

4.      จัดหาข้อมูลที่เป็นเรื่องที่กำลังอยู่ในความสนใจ หรือเป็นความรู้ทั่วไปจากวารสาร หนังสือพิมพ์ หรือสื่ออื่น เท่าที่จะหาได้

5.      นำข่าวสารข้อมูลที่คัดสรรมาจัดพิมพ์ ถ่ายเอกสาร เขียน และตกแต่งให้น่าสนใจ

6.      นำไปติดบอร์ดนิเทศที่เตรียมไว้ที่ระเบียงหน้าห้องสมุด

7.      ประเมินผล

 

 

 

4.  กิจกรรมยอดนักอ่าน

          วัตถุประสงค์

1.      เพื่อส่งเสริมการอ่านให้กว้างขวางขึ้น และปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้แพร่หลาย

2.      เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ที่รักการอ่านได้พัฒนาการอ่านไปตลอดชีวิต

3.      เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนและครูทุกคนได้เห็นคุณค่าของการอ่าน และรักการอ่านมากยิ่งขึ้น

วิธีดำเนินการ

1.      วางรูปแบบกิจกรรม

2.      ดำเนินการด้วยการหาสถิติผู้ยืมหนังสืออ่านสูงสุดในแต่ละระดับชั้น และครูผู้สอน

3.      จัดทำเกียรติบัตร

4.      ประกาศผู้ได้รับรางวัลในวันสรุปโครงการ

5.      มอบรางวัลและเกียรติบัตร ในวันสรุปโครงการ