Archive for the Category ◊ การจัดการความรู้ (KM) ◊

Author: admin | Total View : 70,596 ครั้ง
• วันศุกร์, มิถุนายน 26th, 2009

ตามเกณฑ์ของสกอ. Download เอกสารได้ที่นี่  evaluate-mua2009 ... โปรดอ่านต่อ ...>>>

Author: admin | Total View : 76,160 ครั้ง
• วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 02nd, 2009

 “องค์กรแห่งการเรียนรู้” ( Learning Organization : LO)               “องค์กรแห่งการเรียนรู้” เป็นองค์กรที่มีกา... โปรดอ่านต่อ ...>>>