ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

  1. ปรัชญา     เสริมสร้างคุณภาพชีวิตทางปัญญาของชุมชนและประชาคม
  2. ปณิธาน      เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่ครบถ้วน ถูกต้อง  และทันสมัย
  3. วิสัยทัศน์  สำนักวิทยบริการเป็นแหล่งให้บริการด้านสารสนเทศ  สื่อการเรียน การสอนและเทคโนโลยีที่ทันสมัย  เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถนำข้อมูลและสื่อต่าง ๆประกอบการเรียนการสอน และประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและสังคม
  4. พันธกิจ    พัฒนาสำนักวิทยบริการให้เป็นศูนย์บริการวิชาการและเป็นเครือข่ายทางการศึกษาวิจัยและบริการ ทั้งในระดับท้องถิ่นและสากล

แผนการดำเนินงาน

plan51

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพ

  1. ตัวชี้วัดความสำเร็จของผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2551
  2. ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพสำนักวิทยบริการ ปีการศึกษา 2551

1. ตัวชี้วัดความสำเร็จของผลการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2551

point51_01

2. ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพสำนักวิทยบริการ ปีการศึกษา 2551

 

ผลการดำเนินงาน

Link ไปยังเว็บไซต์ E-SAR

กิจกรรม

กิจกรรมการดำเนินงาน

1. การตรวจประเมินภายใน สำนักวิทยบริการ
       -  การตรวจประเมินฝ่ายหอสมุด
       - การตรวจประเมินฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา
       - การตรวจประเมินภายในสำนักวิทยบริการ
2. สัมมนาให้ความรู้
     1) สัมมนาให้ความรู้ ครั้งที่ 1
     2) สัมมนาให้ความรู้ ครั้งที่ 2
3. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
    1) กลุ่มสัมพันธ์ ครั้งที่ 1
    2) สันทนาการ ครั้งที่ 2

2.1 ภาพสัมมนาให้ความรู้ ครั้งที่ 1

3.1  กลุ่มสัมพันธ์ ครั้งที่ 1