ผลการตรวจประเมินภายในสำนักวิทยบริการ
วันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2551
รายนามคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักวิทยบริการ

1. รศ.กุลธิดา ท้วมสุข มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. ดร.เหมวรรณ  เหมะนัค        คณะศิลปศาสตร์
3. ดร.ตะวันฉาย โพธิหอม       คณะวิศวกรรมศาสตร์
4. ผศ.ชริดา ปุกหุต  คณะวิทยาศาสตร์
5. อาจารย์กาญจนา คุ้มทรัพย์ คณะบริหารศาสตร์
6. นายรัฐพล แม่นธนู  งานประกันคุณภาพฯ

scoreqa_50_homeรายละเอียดเพิ่มเติม

แผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานการประกันคุณภาพ ภายในสำนักวิทยบริการ

plan50

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพ

Download เอกสารIndex2550 เพิ่มเติม

กิจกรรม

กิจกรรม

1. การตรวจประเมินภายใน สำนักวิทยบริการ
    – การตรวจประเมินฝ่ายหอสมุด                        คะแนน
    – การตรวจประเมินฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา    คะแนน
    – การตรวจประเมินภายในสำนักวิทยบริการ          คะแนน
2. สัมมนาให้ความรู้
   1) สัมมนาให้ความรู้ ครั้งที่ 1
   2) สัมมนาให้ความรู้ ครั้งที่ 2

ภาพประกอบกิจกรรม

1. การตรวจประเมินภายใน สำนักวิทยบริการ
    – การตรวจประเมินฝ่ายหอสมุด


    – การตรวจประเมินฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา


    – การตรวจประเมินภายในสำนักวิทยบริการ


2. สัมมนาให้ความรู้
   1) สัมมนาให้ความรู้ ครั้งที่ 1


   2) สัมมนาให้ความรู้ ครั้งที่ 2