การบริหารความเสี่ยง สำนักวิทยบริการ

  1. ทำไมต้องมีการบริหารความเสี่ยง
  2. ความเสี่ยงคืออะไร
  3. การจัดการความเสี่ยง