ผลการปรับปรุงรอบ 6 เดือน

  1. รายงานการประชุมผู้บริหารสำนักวิทยบริการ ครั้งที่ 1/2552 >> Download
  2. รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน-ส่วนงานย่อย >> Download

แบบติดตาม ปย. 3

เอกสารประกอบ  >> Click เพื่อ Download 01-rm-report-s3

แบบ ปม.

เอกสารประกอบ >> Click เพื่อ Download 02-rm-q

แบบ ปย. 1

เอกสารประกอบ >> Click เพื่อ Download 03-rm-cert

แบบ ปย. 2-1

เอกสารประกอบ >> Click เพื่อ Download 04-rm-report-21

แบบ ปย. 3

เอกสารประกอบ >> Click เพื่อ Download 05-rm-plan3

แบบ ปสย. 1

เอกสารประกอบ >> Click เพื่อ Download 06-rm-q-s3