หัวข้อความเสี่ยง และการวัดระดับความเสี่ยง สำนักวิทยบริการ

แผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2552

แผนปฏิบัติการ

แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2552

ความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)