การติดตามผลการดำเนินงาน ด้านประกันคุณภาพ สำนักวิทยบริการ
ปีการศึกษา 2551

            เดือน                                         รายการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน

  1. มิถุนายน 2551    จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา 2551 plan 2551
  2. กรกฎาคม 2551  คู่มือการประกันคุณภาพ สำนักวิทยบริการ ปีการศึกษา 2551 (มิ.ย.51 – พ.ค.52) หน้าปก
  3. สิงหาคม 2551  รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการดำเนินงาน สำนักวิทยบริการ ครั้งที่1 Link 2551

ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ

  1. ความรู้เดือนกันยายน ขั้นตอนการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพ

      2.   ความรู้เดือนพฤษภาคม ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ

คณะกรรมการประกันคุณภาพ

คำสั่งสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน สำนักวิทยบริการ

committee_person1committee_person2